О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу  да је потребна израда студије  процене утицаја  ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније  НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР“   кат.парц.бр.  20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143  на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу  да је потребна израда студије  процене утицаја  ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније  НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР   кат.парц.бр.  20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143  на животну средину

 

Носилац пројекта   Телеком Србија предузеће за телекомуникације а. д. Београд Таковска 2   ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ Сектор за бежичну приступну мрежу  РЕГИЈА НОВИ САД извршна јединица  Нови Сад, Народних хероја 2, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја   ПРОЈЕКТА„ Базна станица  НСУ283, НСЛ283, НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину у Бечеју на  катастарској парцели  број 20211 КО Бечеј, ул.Петровоселски пут бр.143, на територији општине Бечеј.

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана: 25. aвгустa 2021. године донето је решење број IV 05 501-46/2021 да је потребна израда Студије  процене утицаја назначеног пројекта  на животну средину.

Увид у донету решење  можe се извршити у просторијама надлежног органа, канцеларија бр. 46. Трг Ослобођења 2. Бечеј. сваког радног дана од 11-13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид  се организују  у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.