О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније НС 110, НСУ 110 НСО 110 РАДИЧЕВИЋ“   кат.парц.бр.  126/2 КО Радичевић  на животну средину    

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја затеченог стања

ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније НС 110, НСУ 110 НСО 110 РАДИЧЕВИЋ   кат.парц.бр.  126/2 КО Радичевић  на животну средину    

 

 

Носилац пројекта   Телеком Србија предузеће за телекомуникације а. д. Београд Таковска 2   ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ Сектор за бежичну приступну мрежу  РЕГИЈА НОВИ САД извршна јединица  Нови Сад, Народних хероја 2, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања  ПРОЈЕКТА „Базна станица НС 110, НСУ 110, НСО 110 РАДИЧЕВИЋ“  на животну средину  кат.парц.бр.  126/2 КО Радичевић, на територији општине Бечеј.

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана: 25. августа 2021. године донето је решење број IV 05 501-47/2021 да није потребна  процена утицаја затеченог стања на животну средину.

Увид у донету решење  можe се извршити у просторијама надлежног органа, канцеларија бр. 46. Трг Ослобођења 2. Бечеј. сваког радног дана од 11-13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид  се организују  у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.