О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја ПРОЈЕКТА „Доградња објекта акумулаторске станице“ на животну средину у Бечеју Индустријска бр.1, на кат. парц. број 23750/1 КО Бечеј на територији општине Бечеј

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу да није потребна процена утицаја

ПРОЈЕКТА „Доградња објекта акумулаторске станице“ на животну средину у

Бечеју Индустријска бр.1, на кат. парц. број 23750/1 КО Бечеј
на територији општине Бечеј

 

Носилац пројекта „Сојапротеин“ д.о.о. Бечеј, улица Индустријска 1, Бечеј, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја Пројекта „Доградња објекта акумулаторске станице“, на животну средину на катастарској парцели број 23750/1, КО Бечеј на територији општине Бечеј.

 

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана: 26. јануара 2022. године донето је решење предмет број IV 05 501-1/2022 да није потребна процена утицаја назначеног пројекта на животну средину.

 

Увид у донету решење можe се извршити у просторијама надлежног органа, канцеларија бр. 46. Трг Ослобођења 2. Бечеј. сваког радног дана од 11-13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Увид се организују у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

 

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.