Јавна предузећа

ЈП Комуналац Бечеј

ВД директор: Јован Јечански

Делатност: одржавање јавних зелених површина и чистоће на површинама јавне намене; управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама и јавним паркиралиштима, делатност зоохигијене.

Укупан број запослених: 49

Документи:

Поступак избора директора:

  1. Изборни документи
  2. Решење о именовању

ЈП Топлана Бечеј

Директор: Добривоје Ловрић

Делатност: Производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом

Укупан број запослених: 19

Документи:

Поступак избора директора:

  1. Изборни документи
  2. Решење о именовању

ЈП Водоканал Бечеј

Директор: Зоран Грбић, дипломирани инжењер пољопривреде

Делатност: производња, припрема, дорада и дистрибуција воде за пиће, одвођење, пречишћавање отпадних вода и одржавање јавних бунар, пружање услужне делатности трећим лицима.

Укупан број запослених: 63

Документи:

Поступак избора директора:

  1. Изборни документи
  2. Решење о именовању