ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ДР ВУК РАДОЈЕВИЋ
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 35
e-mail:  predsednik@becej.rs

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
СВЕТЛАНА ВУЛЕТИЋ, дипломирани правник
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 19
e-mail:

НАДЛЕЖНОСТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 • представља и заступа општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • успоставља интерну ревизију;
 • усмерава и усклађује рад општинске управе;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком скупштине општине;
 • одлучује о употреби текуће буџетске резерве;
 • даје сагласност на тарифу ( одлуку о ценама, тарифни систем и др.) предузећа, установа и других правних лица којима је оснивач или већински власник општина;
 • доноси одлуку  о расписивању јавног огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишста у пољопривредне сврхе до привођења намени у првом и другом кругу у складу са законом и прописом општине;
 • доноси одлуку о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у складу са законом и прописом општине,
 • доноси одлуку о расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини уз сагласност надлежног министарства;
 • на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљшта у државној својини доноси одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини уз сагласност надлежног министарства;
 • доноси решење о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине у складу са законом и прописом општине;
 • доноси решење о давању у закуп непокретности у јавној својини Општине, након окончања поступка, у складу са законом и актима општине;
 • закључује уговоре у име општине, на основу овлашћења из закона, статута и одлука скупштине општине;
 • у име општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
 • одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
 • закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
 • доноси одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације у Општини у складу са законом;
 • командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају;
 • предлаже скупштини општине постављање и разрешавање начелника, заменика начелника и чланове штаба за ванредну ситуацију;
 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогућава вршење надлежности општине;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • поставља и разрешава помоћнике председника општине;
 • доноси акта из надлежности скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду скупштини чим она буде у могућности да се састане;
 • одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине;

Распоред активности председника општине

Извештај о имовини Агенцији за спречавање корупције