ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА “„Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“,

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу члана 20. став 1, а у вези с чланом 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3,4 и 5.Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавне расправе о студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05 )објављује :

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА “Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем-

II фаза – увођење технологије бојења,

Носилац пројекта I-NОVI ТЕKSТILI DОО BEOGRAD-ZVEZDARA“ Рузвелтова 48 Београд, поднеo је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта „Изградња производне хале П+О/ П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“, на кат. парц. бр. 7929/11 КО Бечеј, Бечеј ул. Новосадска, у Индустријској зони на територији општине Бечеј предмет бр. IV 05 501-58/2021.

Јавни увид у предметну Студију може се извршити у Општнској управи општине Бечеј у Бечеју, Трг ослобођења 2, у просторијама надлежног органа, канцеларија бр. 46, сваког радног дана у времену од 11,00 до 13,00 часова до 15. новембра 2021. године.

У складу са чланом 6.Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавне расправе о студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“, број 69/2005) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику Општинској управи општине Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј, и у писаној форми, електронски на адресу zivotnasredina@becej.rs, .

Јавна расправа и презентација одржаће се 16. новембра 2021. године, у просторијама Општинске управе Бечеј, „Мала сала“, Трг Ослобођења 2. Бечеј, са почетком у 11,00 часова.

Jавни увид и јавна расправа организују се у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.