ОБАВЕШТЕЊЕ о одбијању захтева за давање сагласности на  Студију о процени     утицаја Прojeктa „Изградња производне хале П+О/ П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“ на животну средину

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу члана 25. а у вези с чланом 29. и чланом 26. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),  објављује  :

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одбијању захтева за давање сагласности на  Студију о процени     утицаја Прojeктa „Изградња производне хале П+О/ П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“ на животну средину

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган након спроведеног поступка одлучивања донео Решење  о одбијању захтева за давање сагласности на  Студију о процени  утицаја „Изградња производне хале П+О/ П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“ на животну средину  на кат. парц.  бр. 7929/11 КО Бечеј, Бечеј улица Индустријска, Индустријска зона,  на територији општине Бечеј, носиоца пројекта „I-NОVI ТЕKSТILI DОО  BEOGRAD-ZVEZDARA“ Рузвелтова 48, Београд.

 

Јавни увид у донето Решење о  одбијању захтева за давање сагласности на предметну Студију број IV 06 501-63/2020,  од  27.августа 2021.године, може се извршити у Општинској управи општине Бечеј, канцеларија 46. у Бечеју, Трг Ослобођења 2.  сваког  радног  дана у времену од 11°° до 13°° часова  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Увид  се организују  у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

 

Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.