није  потребна процена утицаја  Пројекта  „ Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем- I фаза “  на кат.парц.бр. 7929/11 КО Бечеј, Бечеј   на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја  

Пројекта  „ Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем- I фаза “  на кат.парц.бр. 7929/11 КО Бечеј, Бечеј   

на животну средину

 

Носилац пројекта I-NОVI ТЕKSТILI DОО  BEOGRAD-ZVEZDARA Рузвелтова 48 Београд, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  ПРОЈЕКТА „Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем- I фаза“    на животну средину у Бечеју, улица Новосадска Индустријска зона,  на катастарској парцели  број 7929/11 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана: 15. маја 2019. године донето је решење број IV 06 501-20/2019 да није потребна  процена утицаја на животну средину.

Увид у донету решење  можe се извршити у просторијама надлежног органа, канцеларија бр. 46. Трг Ослобођења 2. Бечеј. сваког радног дана од 10-12 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.