није потребна процена утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА -Базна станица НС65, НСУ65, НСО65 Милешево – у Mилeшeву, Максима Горког бр.2

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја  затеченог стања  ПРОЈЕКТА „Базна станица НС65, НСУ65, НСО65 Милешево “ у Mилeшeву,

 Максима Горког бр.2  ,  на кат. парц.  број 89/2 КО Милешево

на животну средину

 

 

Носилац пројекта „Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д. Београд Таковска 2, Дирекција за технику сектор за мрежне операције Нови Сад-уређаји, Нови Сад, Народних хероја бр. 2 , поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања  ПРОЈЕКТА „Базна станица НС65, НСУ65, НСО65 Милешево “  на животну средину у Mилeшeву , Максима Горког бр.2 ,  на катастарској парцели  број 89/2 КО Милешево,  на територији општине Бечеј

 

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана: 16. априла 2019. године донето је решење број IV 06 501-14/2019 да није потребна  процена утицаја на животну средину.

 

Увид у донету решење  можe се извршити у просторијама надлежног органа, канцеларија бр. 46. Трг Ослобођења 2. Бечеј. сваког радног дана од 10-12 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.