ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Обједињена процедура је поступак, или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.

Систем обједињене процедуре је успостављен између Општине Бечеј, Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Бечеј и ЈП „Дирекција за изградњу Бечеј“ Бечеј и других организација којима су поверена јавна овлашћења. Тиме је привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

hodogram

Упутствo зa прojeктaнтe o нaчину крeирaњa, дoстaвљaњa и пoтписивaњa тeхничкe дoкумeнтaциje кoja сe рaзмeњуje у oквиру Цeнтрaлнe eвидeнциje oбjeдињeнe прoцeдурe (ЦEOП).

 

Упутство за спровођење поступка обједињене процедуре

 

Захтеви у оквиру обједињене процедуре:

Захтев за издавање локацијских услова

Захтев за издавање грађевинске дозволе

Захтев за издавање решења у складу са чланом 145. Закона

Захтев за пријаву радова

Захтев за издавање потврде за подношење пријаве радова

Изјава о завршетку израде темеља

Захтев за издавање употребне дозволе

 

Таксе:

 

Локацијски услови

редни број

Инвеститор

Објекат (намена/класа)

број предмета и датум

начин решавања и документација

1

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

саобраћајница

353-14 од 16.03.2015.

2

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

саобраћајница

353-15 од 16.03.2015.

3

ЈП ВОДОКАНАЛ

изградња бунара БС-4/12

353-17 од 17.03.2015.

4

ОШ ШАМУ МИХАЉ

изградња свлачионице и доградња фискултурне сале

353-18 од 23.03.2015.

5

ЈП ВОДОКАНАЛ

изградња бунара БС-1/1

353-19 од 1.04.2015.

6

СОЈАПРОТЕИН

доградња погона екстракције

353-20 од 2.04.2015.

7

СМАРТ СОМ ДОО

промена намене објекта-стамбени у пословни објекат

353-21 од 8.04.2015.

8

Гор Имре

пољопривредни објекти

353-23 од 14.04.2015.

9

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

саобраћајница

353-24 од 17.04.2015.

10

Бурањи Илдико

изградња стамбеног објекта

353-25 од 28.04.2015.

11

Шабановић Јасмина

изградња стамбеног и помоћног објекта

353-26 од 28.04.2015.

12

Петровић Ђорђе

изградња помоћног објекта

353-27 од 28.04.2015.

13

Матић Горан

изградња стамбеног објекта

353-31 од 20.05.2015.

14

Сучевић Миле

изградња стамбеног објекта

353-32 од 21.05.2015.

15

Хорват Ото

изградња стамбеног и помоћног објекта

353-35 од 28.05.2015.

16

Хорват Ђерђ

изградња стамбеног, помоћног и економског објекта

353-36 од 28.05.2015.

17

ЈП ВОДОКАНАЛ

изградња бунара

353-39 од 3.07.2015.

18

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Нови Сад

атенски стуб 45+4м и ТС 110/х Кв

353-40 од 10.07.15.

19

ЈП ВОДОКАНАЛ

изградња бунара

353-41 од 13.07.2015.

20

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Нови Сад

подземни 20 кв водови

353-43 од 17.07.2015.

21

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

изградња црпне станице

353-44 од 22.07.2015.

22

Варњу Имре

изградња стамбеног и помоћног објекта

353-45 од 31.7.2015.

23

СОЈАПРОТЕИН

трафостаница тс-8

IV 02 353-46 oд 3.08.2015.

24

Галамбош Каталин

изградња надстрешнице за пољопривредне машине

IV 02 353-48 од 6.08.2015.

25

Стојановић Благоје

изградња стамбеног објекта

IV 02 353-49 од 7.08.2015.

26

Милованов Душан

изградња оградног зида

IV 02 353-50 од 10.08.2015.

27

Фодоришин Нађија

изградња помоћног објекта

IV 02 353-52 од 13.08.2015.

28

Галамбош Каталин

изградња пољопривредног објекта

IV 02 353-53 од 14.08.2015.

29

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕЧЕЈ

реконструкција пешачке стазе

IV 02 353-54 од 14.08.2015.

30

Штефанига Агнеш

изградња стамбеног објекта

IV 02 353-55 од 18.08.2015.

31

ММ-90 Стара Пазова

изградња пословног објекта

IV 02 353-56 од 18.08.2015.

32

Пап Иштван

изградња куће за одмор

IV 02 353-57 од 19.08.2015.

33

Аврамов Жарко

изградња помоћног објекта

IV 02 353-58 од 27.08.2015.

34

Ташков Драган

траса за изградњу геотермалног вода

IV 02 353-60 од 9.09.2015.

35

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

реконструкција платоа трга општине Бечеј

IV 02 353-61 од 15.09.2015.

36

Фелдеши Терезија

хангар за смештај пољопривредних машина

IV 02 353-63 од 22.09.2015.

37

ДОО АГРОПРОМЕТ

доградња силоса

IV 02 353-64 од 30.09.2015.

38

Гајинов Милка

изградња стамбеног објекта

IV 02 353-64 од 30.09.2015.

39

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

реконструкција платоа трга општине Бечеј

IV 02 353-67 од 7.10.2015.

40

Фелдеши Терезија

изградња помоћног објекта

IV 02 353-66 од 7.10.2015.

41

Дињашки Даниел

изградња стамбеног објекта

IV 02 353-69 од 12.10.2015.

42

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

јавно осветљење Горански парк

IV 02 353-70 од 13.10.2015.

43

Берчек Бела

изградња стамбеног објекта

IV 02 353-71 од 14.10.2015.

44

Ган Ален

изградња помоћног објекта

IV 02 353-72 од 16.10.2015.

45

Пеце Винце

изградња стамбеног и помоћног објекта

IV 02 353-75 од 21.10.2015.

46

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ

изградња помоћног објекта

IV 02 353-76 од 22.10.2015.

47

ДОО АГРОПРОМЕТ

објекат за производњу еле.енерг.

IV 02 353-77 од 30.10.2015.

48

Молнар Маћаш

доградња стамбеног и помоћног објекта

IV 02 353-78 од 3.11.2015.

49

СОЈАПРОТЕИН

доградња надстрешнице за погон обраде СПЦ

IV 02 353-79 од 3 .11.2015.

50

ГТЦ ВУЛКАНИЗЕР ДОО Бечеј

изградња помоћног објекта

IV 02 353-81од 16.11.2015.

51

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

изградња хидро термална бушотина БЦХТ-3/09

IV 02 353-83 од 16.11.2015.

52

Ган Ален

доградња стамбеног објекта

IV 02 353-84 од 17.11.2015.

53

Фелдеши Золтан

изградња економски-пољопривредни објекат

IV 02 353-85 од 18.11.2015.

54

Пеце Винце

доградња стамбеног објекта

IV 02 353-86 од 24.11.2015.

55

Цветковић Слободан

изградња помоћног објекта и бетонирање платоа

IV 02 353-87 од 24.11.2015.

56

Дабић Мирослав

изградња помоћног објекта

IV 02 353-88 од 26.11.2015.

57

ВОДОКАНАЛ

изградња инфраструктурног објекта-фекалне канализације

IV 02 353-90 од 27.11.2015.

58

Кнежевић Бранко

изградња помоћног објекта

IV 02 353-91 од 30.11.2015.

59

ДОО АГРОПРОДУКТ-ШИНКОВИЋ

изградња-припрема сламе за котларницу и линија пелетирања

IV 02 353-92 од 30.11.2015.

60

ММ-90 Стара Пазова

изградња објекта за трговину на мало

IV 02 353-93 од 2.12.2015.

61

Сокола Золтан

хангар за смештај пољопривредних машина

IV 02 353-94 од 3.12.2015.

62

Живков Аксин

дограднја стана

IV 02 353-95 од 4.12.2015.

63

ГРАНПЛАСТ СЗТУР

пословни објекат-складиште за неопасни отпад

IV 02 353-96 од 10.12.2015.

64

РТИ Нови Сад

изградња затвореног скалдишта

IV 02 353-97 од 10.12.2015.

65

ВОДОКАНАЛ

изградња инфраструктурног објекта-фекалне канализације

IV 02 353-100 од 15.12.2015.

66

ГРАНПЛАСТ

пословни објекат-складиште за неопасни отпад

IV 02 353-101 од 17.12.2015.

67

ВОДОКАНАЛ

изградња инфраструктурног објекта-фекалне канализације

IV 02 353-102 од 21.12.2015.

68

БИМАЛ АГРИ

изградња складишта за житарице

IV 02 353-103 од 22.12.2015.

69

БИМАЛ АГРИ

изградња силоса за житарице

IV 02 353-104 од 22.12.2015.

70

ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

изградња котларнице на биомасу

IV 02 353-105 од 23.12.2015.

71

Сабо Карољ

доградња пословног простора и помоћни објекат

IV 02 353-106 од 28.12.2015.

72

БЕЧЕЈПРОМЕТ ДОО

изградња - производни објекат

IV 02 353-107 од 30.12.2015.

Грађевинске дозволе

редни број

инвеститор

објекат (намена/класа)

број предмета и датум

Начин решавања и документација

1

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

саобраћајница

351-98 од 13.03.2015.

2

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

саобраћајница

351-99 од 13.03.2015.

3

Бешлин Мирослав

пословни објекат

351-116 од 20.03.2015.

4

ОШ ШАМУ МИХАЉ

изградња свлачионице и доградња фискултурне сале

351-121 од 25.03.2015.

5

Стојанов Ђорђе

стамбени објекат

351-145 од 7.04.2015.

6

ЈП ВОДОКАНАЛ

потисни цевовод, батерија бунара БС-4/1,БС-4/2

351-158 од 15.04.2015.

7

АНФО СО Бачка Топола

ивестиционо одржавање пословног објекта

351-173 од 23.04.2015.

8

Гал Золтан

изградња стамбеног и помоћног објекта

351-194 од 8.05.2015.

9

Бурањ Ласло

изградња стамбеног објекта

351-206 од 22.05.2015.

10

Гал Золтан

изградња стамбеног,помоћног објекта и надстрешница

351-211 од18.05.2015.

11

Петровић Ђорђе

изградња помоћног објекта и оградни зид

351-212 од 18.05.2015.

12

СОЈАПРОТЕИН

адаптација - промена намене пословног објекта

351-216 од 19.05.2015.

13

СОЈАПРОТЕИН

реконструкција-доградња погона екстракције

351-228 од 26.05.2015.

14

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

реконструкција дела уличне расвете центра Бечеја

351-232 од 27.05.2015.

15

Крстоношић Горан

изградња стамбеног објекта

351-246 од 3.06.2015.

16

Фејеш Јасна

инвестиционо одржавања стана

351-278 од 17.06.2015.

17

Плачков Груја

инвестиционо одржавања стамбеног објекта

351-282 од 18.06.2015.

18

Бешењи Чила

изградња стамбеног објект

351-288 од 23.06.2015.

19

Растовчан Крунислав

изградња економског објекта

351-311 од 1.07.2015.

20

Шурјан Борбала

изградња помоћног објекта

351-365 од 27.07.2015.

21

Матић Горан

изградња стамбеног објекта

IV 02 351-378 од 3.08.2015.

22

Сучевић Миле

изградња стамбеног објекта

IV 02 351-385 од 7.08.2015.

23

СОЈАПРОТЕИН

изградња трафо станице ТС - 8

IV 02 351-417 од 27.08.2015.

24

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

изградња сабраћајнице Б.Градиште

IV 02 351-418 24. 8. 2015.

25

Хорват Ото

изградња стамбеног и помоћног објекта

IV 02 351-465 од 9.09.2015.

26

Хорват Жолт

изградња стамбеног објекта

IV 02 351-478 од 16.09.2015.

27

Пап Иштван

изградња куће за одмор

IV 02 351-501 од 23.09.2015.

28

Стефанига Агнеш

изградња стамбеног објекта

IV 02 351-544 од 9.10.2015.

29

Ташков Драган

изградња секундарне мреже ком.инфраструктура

IV 02 351-548 од 13.10.2015.

30

Шабановић Јасмина

изградња стамбеног и помоћног објекта

IV 02 351-555 од 15.10.2015.

31

SMARTOCOM

реконструкција стамбене и помоћног објекта у посл.обје.

IV 02 351-592 од 30.10.2015.

32

Ган Ален

доградња стамбене зграде

IV 02 351-607 од 5.11.2015.

33

Гајинов Милка

изградња стамбеног и помоћног објекта

IV 02 351-611 од 13.11.2015.

34

Ган Ален

доградња стамбене зграде

IV 02 351-629 од 19.11.2015.

35

Берчек Бела

изградња стамбеног објекта

IV 02 351-631 од 19.11.2015.

36

OПШТИНА БЕЧЕЈ

инсталације-електро енергетске мреже

IV 02 351-674 од 8.12.2015.

37

ЈП ВОДОКАНАЛ

изградња спољне канализационе мреже 222311

IV 02 351-679 од 10.12.2015.

38

SMARTOCOM

реконструкција стамбене и помоћног објекта у посл.обје.

IV 02 351-701 од 21.12.2015.

39

ДОО АГРОПРОДУКТ - ШИНКОВИЋ

припрема сламе за котларницу и линија пелетирања

IV 02 351- 708 од 24.12.2015.

40

OПШТИНА БЕЧЕЈ

црпна станица за наводњавање и одводњавање

IV 02 351- 720 од 30.12.2015.

41

Живков Аксин Душан

доградња стамбене зграде

IV 02 351- 724 од 30.12.2015.

42

ГРАНПЛАСТ

складишна хала П

IV 02 351- 728 од 30.12.2015.

43

Сабо Карољ

доградња стамбеног објекта у пословни и помоћни објекат

IV 02 351- 729 од 30.12.2015.

44

ЈП ВОДОКАНАЛ

канализациона мрежа - 2223

IV 02 351- 731 од 31.12.2015.

45

БЕЧЕЈПРОМЕТ ДОО

санација и доградња постојећег производног објекта

IV 02 351- 735 од 31.12.2015.

46

Пеце Винце

промена намене стам. У помоћни објекат изг.стам.објекта

IV 02 351- 1 /16 од 31.12.2015.

47

ДОО АГРОПРОДУКТ - ШИНКОВИЋ

котларница на сламу за грејање инкубаторске станице

IV 02 351- 6/16 од 31.12.2015.

употребне дозволе

редни број

инвеститор

објекат (намена/класа)

број предмета и датум

Начин решавања и документација

1

Девалд Ержебет

стамбена зграда

351-79 од 6.03.2015.

2

Блаженик Имре

стамбено пословна зграда

351-82 од 6.03.2015.

3

Блаженик Имре

зграда за пољопривреду

351-94 од 13.03.2015.

4

Вицкош Ференц

стамбена зграда

351-97 од 13.03.2015.

5

Ракић Стеван

економска зграда

351-135 од 30.03.2015.

6

Халаи Геза

помоћни објекат

351-142 од 2.04.2015.

7

Берчек Бела

стамбена зграда

351-165 од 20.04.2015.

8

Хегедиш Едит

стамбена зграда

351-166 од 20.04.2015.

9

Ферец Имре

стамбена зграда

351-167 од 20.04.2015.

10

Мартиновић Шандор

стамбена зграда

351-178 од 28.04.2015.

11

Шилеш Нађ Јулијана

стамбена зграда

351-179 од 28.04.2015.

12

Петричевић Ратислав

стамбена зграда

351-180 од 28.04.2015.

13

Драпош Золтан

стамбена зграда

351-181 од 28.04.2015.

14

Живковић Десанка

стамбена зграда

351-185 од 29.04.2015.

15

Немет Ференц

стамбена зграда

351-186 од 29.04.2015.

16

АГРОРАДИЧЕВИЋ

помоћни монтажни објекат

351-191 од 4.05.2015.

17

Галус Золтан

стамбена зграда

351-220 од 21.05.2015.

18

АРХИКТЕТУРА ПРОИНГ

стамбена зграда

351-256 од 9.06.2015.

19

Секељ Силви

стамбена зграда

351-262 од 11.06.2015.

20

Међери Шандор

стамбена зграда

351-279 од 17.06.2015.

21

ДОМЕНА

пословни помоћни објекат

351-284 од 17.06.2015.

22

Мехмедовић Јока

стамбена зграда

351-308 од 30.06.2015.

23

Новаковић Милорад

стамбено пословна зграда

351-373 од 30.07.2015.

24

САТ ТРАКТ

локални тел.каб.улични вод и пратеће опреме

IV 02 351-432 oд 27.08.2015.

25

САТ ТРАКТ

локални тел.каб.улични вод и пратеће опреме

IV 02 351-433 од 27.08.2015.

26

САТ ТРАКТ

локални тел.каб.улични вод и пратеће опреме Б.Градиште

IV 02 351-434 од 27.08.2015.

27

САТ ТРАКТ

локални тел.каб.улични вод и пратеће опреме

IV 02 351-435 од 27.08.2015.

28

КWС СРБИЈА

индустријска зграда и складишта

IV 02 351-454 од 3.09.2015.

29

Бјелош Љубан

стамбена зграда

IV 02 351-483 од 17.09.2015.

30

Живковић Милан

стамбена зграда

IV 02 351-484 од 17.09.2015.

31

Ковач Тамаш

пословни простор

IV 02 351-490 од 18.09.2015.

32

Рехак Миља

стамбена зграда

IV 02 351-499 од 23.09.2015.

33

ПОБЕРЕЛЛО фондација

доградња центра за дневни боравак деце

IV 02 351-505 од 24.09.2015.

34

KWS SRBIJA

изградња центра за дораду семена

IV 02 351-571 oд 26.10.2015.

35

EXTRA-GROUP AM DOO БЕЧЕЈ

силоси за житарице са пратећим објектима

IV 02 351- 574 oд 26.10.2015.

36

EXTRA-GROUP AM DOO БЕЧЕЈ

силоси за житарице са пратећим објектима

IV 02 351- 575 oд 26.10.2015.

37

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

канализација отпадних вода са црпном станицом

IV 02 351- 579 oд 27.10.2015.

38

Нађ Арпад

помоћни објекат

IV 02 351- 588 oд 29.10.2015.

39

САТ ТРАКТ

лок.телекомуникациони водови

IV 02 351- 590 oд 30.10.2015.

40

САТ ТРАКТ

лок.телекомуникациони водови

IV 02 351- 591oд 30.10.2015.

41

Шугар Ержрбeт

стамбени објекат

IV 02 351-595 oд 2.11.2015.

42

Хегедиш Золтан

стамбени објекат

IV 02 351-596 oд 2.11.2015.

43

САТ ТРАКТ

изградња НОД /оптичких чворишта/

IV 02 351-604 oд 4.11.2015.

44

Бедлег Жолт

пословни објекат

IV 02 351- 615 oд 12.11.2015.

45

СОЈАПРОТЕИН

реконструкција и доградња погона екстракције

IV 02 351-622 oд 17.11.2015.

46

СОЈАПРОТЕИН

реконструкција и уградња нове опреме у погон СПЦ

IV 02 351-623 oд 17.11.2015.

47

СОЈАПРОТЕИН

реконструкција и просторије за смештај новог МЦЦ

IV 02 351- 624 oд 17.11.2015.

48

СОЈАПРОТЕИН

адаптација ипромена намене објекта гараже са перионицом

IV 02 351-625 oд 17.11.2015.

49

Букли Марта

стамбени објекат

IV 02 351- 634 oд 20.11.2015.

50

Ган Ален

доградња стамбене зграде

IV 02 351-645 oд 25.11.2015.

51

Шурјан Борбала

помоћни објекат

IV 02 351-647 oд 25.11.2015.

52

Вираг Ирен

стамбени објекат

IV 02 351- 648 oд 25.11.2015.

53

Митровић Слободан

помоћни објекат

IV 02 351- 652 oд 26.11.2015.

54

Ђетваи Теодор

економски објекат

IV 02 351- 660 oд 30.11.2015.

55

Варњу Нандор

стамбени објекат

IV 02 351- 667 oд 3.12.2015.

56

Феро Илонка

стамбени објекат

IV 02 351- 672 oд 7.12.2015.

57

АГРОРАДИЧЕВИЋ

трансформаторске станица

IV 02 351- 673 oд 8.12.2015.

58

Ташков Драган

геотермални вод

IV 02 351- 675 oд 8.12.2015.

59

Ерак Дејан

стамбени објекат

IV 02 351- 676 oд 8.12.2015.

60

Фехер Ђерђ

помоћни објекат

IV 02 351- 677 oд 9.12.2015.

61

Дудаш Сава

пословни и помоћни објекат

IV 02 351- 690 oд 14.12.2015.

62

АГРО ПРОМЕТ ДОО Бечеј

реконструкција унутрашње гасне инст. И измештање пост.МРС

IV 02 351- 691 oд 14.12.2015.

63

Живков Аксин Милирад

стамбени објекат

IV 02 351- 707 од 24.12.2015.

64

Сабо Нађ Жужана

стамбени и помоћни објекат

IV 02 351- 712 од 28.12.2015.

65

Бешлин Мирослав

пословни објекат

IV 02 351- 714 од 29.12.2015.

66

Вуковић Марјан

стамбено пословна зграда

IV 02 351- 715 од 29.12.2015.

67

Кнехт Ласло

доградња стамбене зграде и помоћни објекат

IV 02 351- 725 од 30.12.2015.

68

Сабо Карољ

три базена за узгој рибе

IV 02 351- 726 од 30.12.2015.

69

Госпођиначки Душан

стамбени и помоћни објекат

IV 02 351- 730 од 30.12.2015.

70

ДОМ ЗДРАВЉА

помоћни објекат - гаражни низ

IV 02 351- 732 од 31.12.2015.

Одобрење за изградњу по члану 145

редни број

инвеститор

објекат (намена/класа)

број предмета и датум

Начин решавања и документација

1

Фулајтар Силви

промена намене објекта-стамбени у пословни објекат

351-70 од 2.03.2015.

2

ОТП БАНКА

инвестиционо одржавање пословног простора

351-74 од 4.03.2015.

3

Сивел Атила

кућна инсталација гас

351-83 од 9.03.2015.

4

Фехер Валерија

прикључни вод на јавни водовод

351-84 од 10.03.2015.

5

Жикић Снежана

прикључни вод на јавну канализацију

351-112 од 19.03.2015.

6

Стакић Драгомир

прикључни вод на јавну канализацију

351-113 од 19.03.2015.

7

Крижевац Ален

прикључни вод на јавни водовод

351-114 од 19.03.2015.

8

Радина Бојана

прикључни вод на јавну канализацију

351-120 од25.03.2015.

9

Ердег Тибор

прикључни вод на јавну канализацију

351-124 од 26.03.2015.

10

Димовић Јожеф

прикључни вод на јавни водовод

351-128 од 27.03.2015.

11

Ћурић Јасна

прикључни вод на јавни водовод

351-136 од 1.04.2015.

12

Лучев Ана

прикључни вод на јавну канализацију

351-138 од 1.04.2015.

13

Мучи Ференц

прикључни вод на јавни водовод

351-139 од 1.04.2015.

14

Ђурић Ружица

инвестиционо одржавање стамбене зграде

351-141 од 2.04.2015.

15

СОЈАПРОТЕИН

пословни простор гаража у админист.објекат

351-163 од 20.04.2015.

16

СЗТР ДЕКОР ПЛУС

прикључни вод на јавну канализацију

351-168 од 21.04.2015.

17

Савић Марко

прикључни вод на јавну канализацију

351-174 од 24.04.2015.

18

Гор Имре

пољопривредни објекат

351-188 од 30.4.2015.

19

ЈП ЗА ПРОЗВОДЊУ ТОПЛОТЕ

прикључни вод вреловода

351-189 од 30.04.2015.

20

Крижевац Ален

прикључак на гас

351-195 од 11.05.2015.

21

ОШ СЕВЕР ЂУРКИЋ

адаптација осветљења

351-198 од13.05.2015.

22

Ђурић Александар

прикључни вод на јавни водовод

351-207 од 15.05.2015

23

АГРОПРОМЕТ

реконструкција унутрашње гасне исталације

351-208 од 18.05.2015.

24

Вулета Синиша

прикључни вод на јавни водовод и канализацију

351-209 од 18.05.2015.

25

Крижевац Ален

прикључак на гас

351-213 од 19.05.2015.

26

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Нови Сад

ТС 35/10 Кв Лунгалов Бечеј

351-215 од 19.05.2015.

27

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

санација канализационе мреже Бечеј

351-223 од 22.05.2015.

28

Божић Богларка

санација стамбеног објекта

351-233 од 28.05.2015.

29

Семе Ференц

прикључни вод на јавни водовод

351-240 од 1.06.2015.

30

Молнар Петров Павле

прикључни вод на јавни водовод

351-241 од 1.06.2015.

31

Сукур Нетка

прикључни вод на јавни водовод

351-242 од 1.06.2015.

32

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

прикључни вод на јавни водовод

351-244 од 2.06.2015.

33

Матић Горан

прикључни вод на јавну канализацију

351-273 од 17.06.2015.

34

Глигорић Ненад

прикључни вод на јавну канализацију

351-274 од 17.06.2015.

35

Хучаи Иштван

прикључни вод на јавни водовод

351-301 од 24.06.2015.

36

Улсрик Тивадар

прикључни вод на јавни водовод

351-302 од 24.06.2015.

37

Фодоршин Надија

прикључни вод на јавну канализацију

351-303 од 24.06.2015.

38

Ковијанић Биљана

прикључни вод на јавну канализацију

351-304 од 24.06.2015.

39

РТИ НОВИ САД

инвестиционо одржавање стамбене зграде

351-310 од 30.06.2015.

40

Белић Стојанка

прикључни вод на јавну канализацију

351-312 од 1.07.2015.

41

Дудварски Дејан

прикључни вод на јавну канализацију

351-313.од 1.07.2015.

42

Стајић Томислав

прикључни вод на јавну канализацију

351-314 од 1.07.2015.

43

Јандрић Боро

прикључак на гас

351-315 од 1.07.2015.

44

Вујков Веселинка

прикључни вод на јавну канализацију

351-318 од 1.07.2015.

45

Пинтер Ласло

прикључни вод на јавну канализацију

351-319 од 1.07.2015.

46

Чиплић Велемир

прикључни вод на јавну канализацију

351-320 од 1.07.2015.

47

СОЈАПРОТЕИН

реконструкција и уградња нове опреме у погон СПЦ

351-325 од 8.07.2015.

48

СОЈАПРОТЕИН

изградња нови МЦЦ у погону припреме

351-326 од 8.07.2015.

49

АГРОПРОМЕТ

прикључак на гас

351-331 од 10.07.2015.

50

Ташков Драган

изградња геотермалног вода

351-332 од 10.07.2015.

51

Вукадинов Бранислав

прикључак на гас

351-334 од 13.07.2015.

52

Дадић Валерија

прикључни вод на јавни водовод

351-343 од 15.07.2015.

53

Халапи Вилмош

прикључни вод на јавну канализацију

351-344 од 15.07.2015.

54

Хемец Иштван

прикључни вод на јавну канализацију

351-345 од 15.07.2015.

55

Шиге Шандор

санација стамбеног објекта

351-347 од 16.07.2015.

56

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Нови Сад

подземни 20 кв водови

351-352 од 17.07.2015.

57

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Нови Сад

подземни 20 кв водови

351-354 од 17.07.2015.

58

Катаи Кучера

прикључак на гас

351-358 од 22.07.2015.

59

Шиво Анико

санација стамбеног објекта

351-363 од 24.07.2015.

60

Пракс Ева

прикључни вод на јавну канализацију

351-367 од 29.07.2015.

61

ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Нови Сад

подземни 20 кв водови

351-377 од 31.07.2015.

62

Керингер Иштван

прикључак на гас

IV 02 351-380 од 4.08.2015.

63

СОЈАПРОТЕИН

промена намене погон за паковање сушеног производа

IV 02 351- 384 од 6.08.2015.

64

Тотх Роберт

прикључни вод на јавни водовод и канализацију

IV 02 351-389 од 11.08.2015.

65

Цигура Илона

реконструкција,претв.ст.у пословни објекат

IV 02 351-396 13.08.2015.

66

Јеленић Миомир

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-399 од 14.08.2015.

67

Покрет Горана

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351-400 од 14.08.2015.

68

Црнојачки Ратомир

санација стамбеног објекта

IV 02 351-401 од 14.08.2015.

69

Милованов Душан

изграднја помоћног објекта и оградни зид

IV 02 351-406 од 17.08.2015.

70

МЗ 8.ОКТОБАР

санација и адаптација објекта Б.П.Село

IV 02 351-407 од 17.08.2015.

71

Фесдоришин Надијан

изграднја помоћног објекта

IV 02 351-412 од 19.08.2015.

72

Грекса Терезија

реконструкција ст.у пословни објекат

IV 02 351-413 од 19.08.2015.

73

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕЧЕЈ

реконструкција пешачке стазе

IV 02 351-414 од 21.08.2015.

74

СОЈАПРОТЕИН

уградња нове опреме у погон за обрадуСПЦ

IV 02 351-415 од 21.08.2015.

75

СОЈАПРОТЕИН

реконструкција тракастог система за биомасу за парни котао

IV 02 351-416 од 21. 8 2015.

76

ВОДЕВОЈВОДИНЕ

изградња канала Бечеј-Богојево

IV 02 351-419 од 24.08.2015.

77

Станков Александра

санација стамбеног објекта

IV 02 351-422 од 25.08.2015.

78

Митић Нада

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351-425 од 26.08.2015.

79

Утјешановић Анђа

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-426 од 26.08.2015.

80

Нађ Золтан

адаптација објекта

IV 02 351-428 од26.08.2015.

81

Хорват Жолт

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-437 од 28.08.2015.

82

Крајишник Дане

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-438 од 28.08.2015.

83

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

реконструкција подстанице и уградња ное опреме

IV 02 351-441 од 31.08.2015.

84

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

адаптација дела објекта општине Бечеј

IV 02 351-442 од 31.08.2015.

85

Артуков Милан

промена намене објекта-стамбени у пословни објекат

IV 02 351-439 од 31.08.2015.

86

Павић Ивица

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351-446 од 1.09.2015.

87

Андрић Драган

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-447 од 1.09.2015.

88

Чури Ерика

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351-449 од 2.09.2015.

89

Аврамов Жарко

изграднја помоћног објекта

IV 02 351-450 од 2.09.2015.

90

Сабо Нађ Жужана

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351- 453 од 3.09.2015.

91

Предшколска установа Лабуд Пејовић

санација равног крова Б.Градиште

IV 02 351-455 од 7.09.2015.

92

Гортва Золтан

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-469 од 10.09.2015

93

РТИ НОВИ САД

изградња оградног зида

IV 02 351-471 10.09.2015.

94

РТИ НОВИ САД

постављање монтажни - демонтажни објекат

IV 02 351-472 од 10.09.2015.

95

Салихи Арифе

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-474 од 14.09.2015.

96

Макша Биљана

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-476 од 17.09.2015.

97

Дињашки Даниел

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351- 482 од 17.09.2015.

98

ДОО АГРОПРОДУКТ

изградње фарме за одгој кока носиља

IV 02 351- 485 од 18. 9.2015.

99

Петервари Жужана

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351-493 од 21.09.2015.

100

Пап Врецко Тибор

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-502 од 23. 9.2015.

101

ОШ СЕВЕР ЂУРКИЋ

санација крова

IV 02 351-506 од 24.09.2015.

102

Галамбош Каталин

изградња економског објекта

IV 02 351-510 од 28.09.2015.

103

Раим Исмаили

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-518 oд 2.10.2015.

104

Матић Љиљана

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-519 од 2.10.2015.

105

Јеђут Иван

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-520 од 2.10.2015.

106

Беретка Габор

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-531 од 7.10.15.

107

Мирић Миливој

прикључни вод на јавни водовод и канализацију

IV 02 351-532 од 7.10.2015.

108

Месарош Тибор

кућна инсталација - гас

IV 02 351-537 од 8.10.2015.

109

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ

реконструкција еле.инсталације

IV 02 351-539 од 8.10.2015.

110

Фулајтар Силви

кућна инсталација - гас

IV 02 351-535 од 8.10.2015.

111

Тежер Ласло

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-540 од 9.10.2015.

112

Мајер Ержебет

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-541 од 9.10.2015.

113

Кути-Ханак Агнеш

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351-542 од 9.10.2015.

114

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА БЕЧЕЈ

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 548 од 13.10.2015.

115

ОШ ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ

санација школске зграде

IV 02 351- 550 од 14.10.2015.

116

Радић Марина

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 553 од 15.10.2015.

117

Букович Едит

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 554 од 15.10.2015.

118

Гложански Попов Биљана

инвестиционо одржавање стамбене зграде

IV 02 351-559 од 20.10.2015.

119

Стефанига Агнеш

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 563 од 21.10.2015.

120

Ленђел Ласло

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 561од 21.10.2015.

121

Сази Главашки

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 562од 21.10.2015.

122

Петроић Јулија

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351- 564 од 21.10.2015.

123

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ

адаптација санитарног чвора

IV 02 351- 567 од 21.10.2015.

124

Гавриловић Злата

инвестиционо одржавање стамбене зграде

IV 02 351- 585 од 28.10.2015.

125

Врањеш Ненад

инвестиционо одржавање стамбене зграде

IV 02 351- 586 од 29.10.2015.

126

Ковач Ана

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351- 597 од 3.11.2015.

127

Миливојевић Мирослав

кућна инсталација - гас

IV 02 351- 600 од 4.11.2015.

128

KНОТТ АУТОФЛЕХ

реконструкција гасне котларнице

IV 02 351- 605 од 4.11.2015.

129

Матић Горан

кућна инсталација - гас

IV 02 351- 609 од 5.11.2015.

130

Силађи Клара

реконструкција помоћног објекта

IV 02 351- 610 од 6.11.2015.

131

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд

изградња атенског стуба

IV 02 351- 612 од 9.11.2015.

132

Кесић Милорад

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 613 од 12.11.2015.

133

Османхаџић Дијана

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 614 од 12.11.2015.

134

Исаковић Мирослав

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 617 од 12.11.2015.

135

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд

изградња атенског стуба

IV 02 351- 619 од 13.11.2015.

136

Фелдеши Золтан

изградња надстрешнице -хангар

IV 02 351- 621 од 13.11.2015.

137

ОШ СЕВЕР ЂУРКИЋ

енергетска санација објекта

IV 02 351- 626 од 18.11.2015.

138

Гајинов Милка

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 630 од 19.11.2015.

139

ГИМНАЗИЈА Бечеј

инвестиционо одржавање фискултурне сале

IV 02 351- 632 од 20.11.2015.

140

Берчек Пал

IV 02 351- 635 од 24.11.2015.

141

Шаги Ласло

кућна инсталација - гас

IV 02 351- 636 од 24.11.2015.

142

Клозе Ернест

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 637 од 24.11.2015.

143

Федеши Терезија

изградња хангара за смештај пољопривредних машина

IV 02 351- 642 од 25.11.2015.

144

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

реконструкција пешачких стаза

IV 02 351- 651 од 25.11.2015.

145

ГТЦ ВУЛКАНИЗЕР ДОО БЕЧЕЈ

изграднја помоћног објекта

IV 02 351- 655 од 26.11.2015.

146

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд

подземни 20 кв вод од ТС 8 октобар ТС хладњача

IV 02 351- 663 од 1.12.2015.

147

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд

подземни 20 кв вод од ТС конц.- ТС пекара

IV 02 351- 664 од 1.12.2015.

148

ОШ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Б.Г.

санација фискултурне сале

IV 02 351- 665 од 2.12.2015.

149

Ђурић Душанка

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 668од 3.12.2015.

150

Николић Љиљана

прикључни вод на јавни водовод и канализацију

IV 02 351- 671 од 4.12.2015.

151

Радаковић Ненад

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 686 од 14.12.2015.

152

Лукач Тибор

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 687 од 14.12.2015.

153

Крајтмар Гизела

прикључни вод на јавну канализацију

IV 02 351- 688 од 14.12.2015.

154

Дабић Мирослав

изградња помоћног објекта

IV 02 351- 689 од 14.12.2015.

155

Танасијевућ Јован

инвестиционо одржавање стамбене зграде

IV 02 351- 693 од 15.12.2015.

156

Aнђелковић Ратомир

кућна инсталација - гас

IV 02 351- 695 од 16.12.2015.

157

Бенко Верона

кућна инсталација - гас

IV 02 351- 696 од 16.12.2015.

158

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд

подземни 20 кв вод од ТС пекара do TС Фадип пло -2

IV 02 351- 698 од 17.12.2015.

159

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЧЕЈ

изграднја помоћног и економског објекта

IV 02 351- 699 од 18.12.2015.

160

Ристић Момоир

инвестиционо одржавање стамбене зграде

IV 02 351- 702 од 22.12.2015.

161

Tатић Бранислав

инвестиционо одржавање стамбене зграде

IV 02 351- 703 од 23.12.2015.

162

Кохајда Шандор

прикључни вод на јавни водовод

IV 02 351- 709 од 24.12.2015.

163

Медић Грујица

инвестиционо одржавање стамбене зграде

IV 02 351- 717 од 30.12.2015.

164

Цветковић Слободан

изградња помоћног објекта

IV 02 351- 722 од 30.12.2015.

165

РТИ НОВИ САД

изградња помоћног објекта

IV 02 351- 723 од 30.12.2015.

166

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕЧЕЈ

адаптација електрична инсталација

IV 02 351- 733 од 31.12.2015.

167

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Београд

подземни 20 кв вод од ТС Фадип ИФЦ do TС Фадип ИБП

IV 02 351- 2 / 16 од 31.12.2015.