Урбанизам и грађевинарство

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА : Милица Нешић

 

Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија број 47
Рад са странкама:
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br 8
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

 Захтеви у обједињеној процедури

 • Сви захтеви се налазе на сајту  за електронско вођење обједињене процедуре  https://ceop.apr.gov.rs

 

ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

Ради поступања по пословима грађевинарства  подносе се захтеви, који поред доказа о уплати потребних административних такси и накнада садрже и потребна  законом прописана документа.

Сви захтеви се могу предати и преузети у ОПШТИНСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ шалтер бр. 8 или путем поште на адресу:

Општинска управа Бечеј
Одељење за урбанизам,грађевинарство, комунални послови, саобраћај и инспекцијски надзор
Бечеј
Трг ослобођења 2

Захтеви

Захтеви за информацију о локацији

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Копија плана парцеле
 • Доказ о плаћеној локалној административној такси

Захтев за потврђивање урбаниостичког пројекта

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Урбанистички пројекат
 • Доказ о плаћеној административној такси

Захтев за доношење решења о уклањању објекта

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Пројекат рушења са техничком контролом
 • Услови заштите (културног добра, постојеће комуналне инфраструктуре, животне средине)
 • Доказ о уплати административних такси

Захтев за доношење решења објекта склоног паду

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Пројекат рушења са техничком контролом
 • Услови заштите (културног добра, постојеће комуналне инфраструктуре, животне средине)
 • Доказ о уплати административних такси

Захтев за озакоњење комуналних мрежа и уређаја и линијских објеката

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Решење о упису права својине
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за озакоњење посебног физичког дела зграде

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Решење о упису права својине у катастар непокретности
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за озакоњење надзиђивања , претварања заједничких просторија зграде у стан или пословни простор или припајање заједничких просторија суседном стану

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Решење о упису права својине у катастар непокретности
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за озакоњење објеката

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Решење о упису права својине по Закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без дозволе
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за давање сагласности за исправку граница међе

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Елаборат геодетских радова
 • Доказ о плаћеној административној таксие

Захтев за потврђивање пројекта парцелације /препарцелације

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Пројекат парцелације
 • Пројекат геодетског обележавања
 • Доказ о плаћеној административној такси