Урбанизам и грађевинарство – ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ

Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Урбанистички пројекат
 • Доказ о плаћеној административној такси

Захтев за доношење решења о уклањању објекта

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Пројекат рушења са техничком контролом
 • Услови заштите (културног добра, постојеће комуналне инфраструктуре, животне средине)
 • Доказ о уплати административних такси

Захтев за доношење решења објекта склоног паду

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Пројекат рушења са техничком контролом
 • Услови заштите (културног добра, постојеће комуналне инфраструктуре, животне средине)
 • Доказ о уплати административних такси

Захтев за озакоњење комуналних мрежа и уређаја и линијских објеката

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Решење о упису права својине
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за озакоњење посебног физичког дела зграде

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Решење о упису права својине у катастар непокретности
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за озакоњење надзиђивања , претварања заједничких просторија зграде у стан или пословни простор или припајање заједничких просторија суседном стану

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Решење о упису права својине у катастар непокретности
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за озакоњење објеката

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Решење о упису права својине по Закону о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без дозволе
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за давање сагласности за исправку граница међе

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Елаборат геодетских радова
 • Доказ о плаћеној административној таксие

Захтев за потврђивање пројекта парцелације /препарцелације

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Пројекат парцелације
 • Пројекат геодетског обележавања
 • Доказ о плаћеној административној такси

Захтев за потврђивање пројекта посебних делова објекта


Захтев за издавање уверења о времену изградње објекта


Захтев за заузеће јавне површине грађевинским материјалом


Захтев за издавање уверења (или других исправа) о чињеницама о којима се не води службена евиденција


Захтев за исправку / допуну решења


Захтев за заузимање површине јавне намене


Захтев за одређивање земљишта за редовну употребу објекта


Захтев за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе


Захтев за разгледање и преписивање списа предмета