Повереништво за избеглице

Рад са странкама од 8:00 до 13:00

службеница за послове са избеглицама: Мађар Ерика

Канцеларија:

Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија: 50 – на спрату лево
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Послови:

издавање решења о укидању својства избеглог-прогнаног лица за потребе издавања личних карата од стране МУП-а
потребна документација:

  • захтев
  • фотокопија решења о држављанству – два примерка
  • фотокопија избегличке легитимације – два примерка
  • фотокопија решења о признавању својства избеглог – прогнаног лица – два примерка

 

издавање потврде МУП-у за нове избегличке легитимације – где је истекао рок важења избегличке легитимације
потребна документација:

  • две фотографије

 

пријава боравишта избеглих – прогнаних лица у општини Бечеј
потребна документација:

  • доказ о смештају ( купопродајни уговор или власнички лист или оверен у суду или општини уговор – изјава власника некретнине о закупу стана – куће)

 

одјава боравишта избеглих – прогнаних лица из општине Бечеј
потребна документација:

  • сагласност од повереника из места будућег боравишта
  • доказ о смештају ( купопродајни уговор или власнички лист или оверен у суду или општини уговор – изјава власника некретнине о закупу стана – куће)