Надокнада за породиље

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
Референт: Анико Ленарт

Канцеларија

Бечеј, Трг Ослобођења 2
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br 7
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)
Право на надокнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада због неге детета има мајка детета, а под одређеним условима и отац детета, један од усвојилаца, хранитељ или старатељ детета, који ово право остварују као запослени код послодавца (правна и физичка лица) и као лица која самостално обављају делатност (немају друге запослене).
Исплату надокнаде зараде за запослене код послодавца врши послодавац истовремено када исплаћује и друге запослене, док исплату надокнаде зараде лицима која самостално обављају делатност, а немају друге запослене врши Општинска управа.
Ради рефундације средстава исплаћених на име надокнаде зараде, послодавац доставља Општинској управи на оверу образац НЗ-1, као и доказе о извршеној исплати надокнаде зараде. Надокнада зараде исплаћује се у висини зараде коју би то лице остваривало да ради за пуно радно време и стандардни учинак, тј. у висини

 

Документација потребна за остваривање права:

 

Мајка подносилац захтева – остварује породиљско одсуство и одсуство са рада због неге детета (у укупном трајању од 365 дана) или остварује само породиљско одсуство (у трајању три месеца од дана порођаја)

 • захтев за остваривање права на надокнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада због неге детета, или захтев за остваривање права на породиљско одсуство (образац се добија уканцеларији),
 • извештај о привременој спречености за рад- дознака (оригинал),
 • здравствена књижица (фотокопија),
 • изводи из матичне књиге рођених за сву децу (фотокопија),
 • решење послодавца о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада због неге детета, или решење послодавца о праву на породиљско одсуство,
 • потврда послодавца о дужини радног стажа непрекидно и непосредно пре остваривања права на породиљско одсуство,
 • потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде,
 • потврда о кретању просечне месечне зараде код послодавца за последња три месеца који претходе месецу у коме почиње одсуство,
 • образац М-4 Фонда ПИО запослених (фотокопију подноси мајка запослена код правних или физичких лица),
 • образац М-4/СЗ Фонда ПИО самосталних делатности (фотокопију подноси мајка која самостално обавља делатност),
 • решење надлежног општинског органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу (подноси мајка која самостално обавља делатност),
 • уверење Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године, у року од три месеца о коначној основици (подноси мајка која самостално обавља делатност),
 • лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност (подноси мајка која самостално обавља делатност).
 • извештај надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених (подноси се само за остваривање права на породиљско одсуство),
 • извод из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених, односно пре истека породиљског одсуства (подноси се само за остваривање права на породиљско одсуство).

 

Отац подносилац захтева – остварује породиљско одсуство и одсуство ради неге детета уместо запослене или незапослене мајке (у трајању од дана испуњења услова до престанка разлога који су онемогућили или спречили мајку да се стара о детету)

 • захтев за остваривање права на надокнаду зараде за породиљско одсуство и одсуство са рада због неге детета, или захтев за остваривање права на надокнаду зараде за породиљско одсуство (образац се добија у канцеларији),
 • доказ да је мајка: умрла (извод из матичне књиге умрлих)или напустила дете (уверење органа старатељства) или теже болесна (потврда надлежне здравствене установе) или лишена пословне способности (судско решење) или на издржавању казне затвора (потврда казнено-поправне установе ),
 • извештај о привременој спречености за рад – дознака мајке (подноси отац за мајку детета, која је у радном односу),
 • уверење о незапослености или фотокопија здравствене књижице мајке (подноси отац за мајку детета која није у радном односу),
 • здравствена књижица оца (фотокопија),
 • изводи из матичне књиге рођених за сву децу (фотокопија),
 • решење послодавца о праву на породиљско одсуство и одсуство са рада због неге детета, или решење послодавца о праву на породиљско одсуство оца,
 • потврда послодавца о дужини радног стажа непрекидно и непосредно пре остваривања права на породиљско одсуство оца,
 • потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде,
 • потврда о кретању просечне месечне зараде код послодавца за последња три месеца који претходе месецу у коме почиње одсуство,
 • образац М-4 Фонда ПИО запослених (фотокопију подноси отац запослен код правних или физичких лица),
 • образац М-4/СЗ Фонда ПИО самосталних делатности(фотокопију подноси отац који самостално обавља делатност),
 • решење надлежног општинског органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу (подноси отацкоји самостално обавља делатност),
 • уверење Пореске управе о месечној основици накоју се плаћеју доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године, у року од три месеца о коначној основици (подноси отац који самостално обавља делатност),
 • лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност (подноси отац који самостално обавља делатност).

 

Отац подносилац захтева – преузима од мајке остваривање права на одсуство са рада због неге детета (у трајању од завршетка породиљског одсуства па до истека 365 дана одсуства)

 • захтев за остваривање права на надокнаду зараде за време одсуства са рада због неге детета (захтев се добија у канцеларији),
 • међусобни договор родитеља у писменој форми да отац преузима остваривање права,
 • извештај о привременој спречености за рад – дознака мајке (подноси отац за мајку детета која је у радном односу),
 • здравствена књижица оца (фотокопија),
 • изводи из матичне књиге рођених за сву децу (фотокопија),
 • решење послодавца о праву на одсуство са рада због неге детета,
 • потврда послодавца о дужини радног стажа оца непрекидно и непосредно пре остваривања права на одсуство са рада због неге детета,
 • потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде,
 • потврда о кретању просечне месечне зараде код послодавца за последња три месеца који претходе месецу у коме почиње одсуство,
 • образац М-4 Фонда ПИО запослених (фотокопију подноси отац запослен код правних или физичких лица),
 • образац М-4/СЗ Фонда ПИО самосталних делатности(фотокопију подноси отац који самостално обавља делатност),
 • решење надлежног општинског органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу (подноси отац који самостално обавља делатност),
 • уверење пореске управе о месечној основици на коју се плаћеју доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године, у року од три месеца о коначној основици (подноси отац који самостално обавља делатност),
 • лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност (подноси отац који самостално обавља делатност).

 

Усвојилац, хранитељ или старатељ је подносилац захтева остварује право на одсуство са рада због неге детета : у трајању од 8 месеци непрекидно од момента смештаја детета у породицу,а најдуже до навршених пет година живота детета (за смештј детета млађег од пет година живота); у трајању до навршених 11 месеци живота детета (за смештај детета старости до три месеца живота),

 • захтев за остваривање права на надокнаду зараде за време одсуства са рада због неге детета (образац се добија у канцеларији),
 • доказ о чињеници смештаја детета у усвојитељску, хранитељску или старатељску породицу, односно о постојању статуса усвојиоца, хранитеља односно старатеља (уверење органа старатељства),
 • извештај о привременој спречености за рад подносиоца захтева (дознака),
 • здравствена књижица подносиоца захтева (фотокопија),
 • изводи из матичне књиге рођених за сву децу (фотокопија),
 • решење послодавца о праву на одсуство са рада због неге детета,
 • потврда послодавца о дужини радног стажа непрекидно и непосредно пре остваривања права на одсуство са рада због неге детета,
 • потврда послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде,
 • потврда о кретању просечне месечне зараде код послодавца за последња три месеца који претходе месецу у коме почиње одсуство,
 • образац М-4 Фонда ПИО запослених (фотокопију прилаже подносилац захтева запослен код правних или физичких лица),
 • образац М-4/СЗ Фонда ПИО самосталних делатности (фотокопију прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност),
 • решење надлежног општинског органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност),
 • уверење пореске управе о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године, у року од три месеца о коначној основици (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност),
 • лична изјава да у време трајања одсуства неће обављати исту, или другу делатност (прилаже подносилац захтева који самостално обавља делатност).