Ј А В Н И О Г Л А С за давање у закуп површина јавне намене ради постављања киоска

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, САОБРАЋАЈ И
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Одсек за имовинско правне послове
Број: IV 02 30140/2021

Дана: 02.11.2021.године

На основу члана 61 Одлуке о постављању и уклањању монтажних објеката привременог карактера (“Сл. лист Општине Бечеј” бр. 3/2012, 20/2016, 21/2016, 7/2018-др. одлука, 11/2018 и 5/2019), Програма о распореду локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији општине Бечеј (“Сл. лист Општине Бечеј” бр. 14/2017) и Одлуке Одељења за урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор број IV 02 30-140/2021 од 02.11.2021.године расписује се

Ј А В Н И О Г Л А С

за давање у закуп површина јавне намене ради постављања киоска

На основу овог јавног огласа даје се у закуп површина јавне намене уз накнаду најповољнијем понуђачу ради постављања киоска, а у складу са утврђеним распоредом места и израђених УУ, на територији општине Бечеј и то на локацији:

У Бачком Петровом Селу на углу улице Патријарха Вићентија Проданова и улице др. Имреа Киша

једна јединица – облика правоугаоника (странице 3 м и 2 м), површине 6 м2

– намена објекта: продајни објекат

– трајање закупа: од 1 до 5 година

– тип киоска: типски монтажни киоск према УУ бр. IV 02 352-120/2021

– почетна цена: 500,00 дин/м2 месечно.

Oглaс сe oбjaвљуje јавно у огласним терминима на програму „Радио актив“ Бече и остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Право учешћа на Јавном огласу имају сва физичка лица, правна лица и предузетници.

Гарантни износ за учешће на огласу износи 50% почетног износа једне месечне закупнине за локацију за коју се учествује на огласу.

Гарантни износ се уплаћује на рачун буџета Општине Бечеј број: 8401029804-69 код Управе за јавна плаћања Бечеј, а доказ о уплати се прилаже уз писмену понуду.

Писмене понуде треба доставити у затвореним ковертама у року од 8 дана од дана објављивања Јавног огласа и то од 03.11.2021 .године до 12.11.2021.године, на адресу:

Општина Бечеј 21 220 Бечеј Трг ослобођења 2, са назнаком – „Јавни оглас за киоск – не отварати“.

Понуда треба да садржи следеће:

1. – Податке о понуђачу (физичка лица – фотокопија личне карте,

правна лица и предузетници – фотокопија доказа о регистрацији),

2. – Број локације и тачно одредиште,

3. – Дужину закупа коју предлаже понуђач,

4. – Понуђени износ месечне закупнине по м2 ,

5. – Намену киоска,

6. – Доказ о уплати гарантног износа.

Јавно отварање приспелих понуда извршиће Комисија за издавање локација у закуп ради постављања киоска дана 15.11.2021. године у 11:00 часова у канцеларији бр. 42, у улици Трг ослобођења број 2.

Непотпуне, незатворене и неблаговремене понуде неће се узимати у обзир.

Комисија за издавање локација у закуп ради постављања киоска врши избор најповољније понуде Одлуком, која се доставља свим учесницима огласа.

Најповољнији понуђач је лице односно подносилац понуде који је, уз испуњавање свих услова из јавног огласа, понудио највећи износ закупнине. Уколико два или више понуђача понуде исти износ, предност има понуђач чија је понуда раније достављена.

Учеснику огласа, коме је додељена локација, уплаћени гарантни износ се не урачунава у закупнину.

Учеснику огласа, коме није додељена локација, враћа се уплаћени гарантни износ у року од три дана од дана правноснажности Одлуке.

Учеснику огласа, који одустане од коришћења додељене локације по било ком основу, не враћа се уплаћени гарантни износ.

Понуђач, који је Одлуком добио у закуп површину јавне намене ради постављања киоска, дужан је да са Општином Бечеј закључи уговор о закупу у року од 15 дана од дана достављања коначне Одлуке.

Закупац мора киоск поставити у року који не може бити дужи од 60 дана од дана прибављања одобрења за постављање.

Израдила:

Василија Стевановић,

правни послови Одсека за имовинско правне послове

Шеф Одсека за имовинско правне послове

Маријана Ловрић, дипл. правник

Начелница Одељења

Даниела Дорословачки, маст.инг.арх