ЈАВНИ УВИД  у нацрт  Планa детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА реда бр.102(km 75+264) и државног пута IIА  реда бр. 114 (km 0+000), чвор РС 10206, у КО Бачко Градиште

Општинска управа Oпштине Бечеј

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (‘Сл. гласник РС’, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), и чланом  55.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(“Сл. гласник РС“ бр.32/2019)

 

 

Оглашава

излагање нацрта Планa детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА реда бр.102(km 75+264)

и државног пута IIА  реда бр. 114 (km 0+000), чвор РС 10206, у КО Бачко Градиште

 

на  ЈАВНИ УВИД

 

Нацрт Планa детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА реда бр.102(km 75+264) и државног пута IIА  реда бр. 114 (km 0+000), чвор РС 10206, у КО Бачко Градиште  (у даљем тексту: Нацрт Планског документа) обухвата укупну површину од 2.54ha

 

  1. Jавни увид у Нацрт Планског документа одржаће се у трајању од 30 дана, од септембра 2023. године до 09. октобра 2023.године.

 

У складу са чл. 60. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС“ бр. 32/2019), Нацрт Планског документа биће доступан на увид заинтересованој јавности:

 

  • у аналогном и дигиталном облику у згради Општине Бечеј, сваког радног дана од 1100 до 1500 часова у канцеларији број 48 као и у просторијама МЗ Бачко Градиште сваког радног дана од 0700 до 1300 часова
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Бечеј (becej.rs)

 

      Примедбе на Нацрт Планског документа, физичка и правна лица могу доставити искључиво у писаном облику Општинској управи општине Бечеј, Одељењу за урбанизам грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, у току трајања јавног увида, закључно са 09. октобром 2023. године.

 

2.Јавна презентација Нацрта Планског документа одржаће се дана 18. септембра 2023. године у 1100 часова у згради Општине Бечеј ,Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

 

  1. Јавна седница Комисије за планове Општине Бечеј одржаће се 12. октобра 2023. године у 1500 часова у згради Општине Бечеј, Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

 

 

Начелница одељења:

Даниела Дорословачки,маст.инг.арх.

 

 

НАЦРТ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ

1. КТП са границом

2. постојећа намена

3.1 планирана намена

3.2 детаљна намена

4.1 регулација и нивелација

4.2 попречни пресеци

5. синхрон план

6. предлог парцелације