ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

На основу члана 13. Одлуке о установљавању годишње награде општине Бечеј и додели звања почасног грађанина општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2010), Комисија за доделу годишње награде општине Бечеј и звања почасног грађанина дана 07.06.2021. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ

ЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

 

I

         Звање почасног грађанина општине Бечеј додељује се појединцу за изузетна остварења у привреди, науци, уметности и другим областима, чије дело је допринело привредном и друштвеном развоју општине Бечеј.

 

II

Иницијативу за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј могу поднети правна лица, органи општине Бечеј, радна тела Скупштине општине Бечеј, групе грађана и појединци.

Иницијатива за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј мора бити образложена.

III

         Образложена иницијатива за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј се подноси најкасније до  28.06.2021. године .

 

Иницијатива за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј у писменој форми се доставља:

-лично (ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР – КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 7, шалтер број 2 ) или

-путем поште препоручено на адресу:

Општина Бечеј

Комисија за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј

Трг ослобођења бр. 2

21220 Бечеј

са напоменом: „Иницијатива за доделу звања почасног грађанина.“

 

Иницијативе за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј пристигле након истека рока  сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Необразложене иницијативе за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

IV

         Одлуку о додели звања почасног грађанина општине Бечеј доноси Скупштина општине Бечеј.

Повељу за звање почасног грађанина општине Бечеј уручује Председник општине Бечеј на свечаности поводом празника општине Бечеј.

 

V

         Додатне информације у вези подношења иницијативе за доделу звања почасног грађанина општине Бечеј могу се добити позивом телефонског броја 064/89-59-035.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ

НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ И

ЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА

Број: III 02-61/21-5

Дана:  07.06.2021. године

Б  Е  Ч  Е  Ј

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 Дане Мандић, с.р.