ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА за 2021. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј

На основу члана 7. Одлуке о установљавању годишње награде општине Бечеј и додели звања почасног грађанина општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2010), Комисија за доделу годишње награде општине Бечеј и звања почасног грађанина дана 7.06.2021. године расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА

за 2021. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј

 

I

 

Иницијативу за доделу годишњих награда могу поднети правна лица, органи општине, радна тела Скупштине општине Бечеј, групе грађана и појединци.

 

II

 

Образложена иницијатива за доделу годишњих награда се подноси најкасније до 28.06.2021. године.

            У иницијативи je обавезно нагласити област-категорију за коју потписници предлажу организацију или појединца.

Необразложене иницијативе за доделу годишњих награда сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

Иницијатива за доделу годишњих награда у писменој форми се доставља:

-лично (ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР – КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 7, шалтер број 2 ) или

-путем поште препоручено на адресу:

 

Општина Бечеј

Комисија за доделу годишње награде општине Бечеј

Трг ослобођења бр. 2

21220 Бечеј

са напоменом: „Иницијатива за доделу годишњих награда за 2021. годину.“

 

Иницијативе за доделу годишњих награда пристигле након истека рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

III

 

Одлуку о додели годишњих награда општине Бечеј доноси Скупштина општине Бечеј.

Годишње награде уручује Председник општине Бечеј на свечаности поводом празника општине Бечеј.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

         Додатне информације у вези подношења иницијативе за доделу годишњих награда могу се добити позивом телефонског броја 064/89-59-035

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ

НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ И

ЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА

Број: III 02-61/21-4

Дана:07.06.2021. године

Б  Е  Ч  Е  Ј

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дане Мандић, с.р.