ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ИЗРАДЕ ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ГРАНИЦА И МЕРА ЗАШТИТЕ, ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ И МЕРА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ, ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ СТАРО ЈЕЗГРО БЕЧЕЈА- „ТРГ ПОГАЧА“ У БЕЧЕЈУ, непокретног културног добра од великог значаја