ЈАВНИ ОГЛАС о утврђивању Старе општине у Бачком Градишту за непокретно културно добро – споменик културе

На основу члана 44. став 1 Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“, број 129/2021) и члана 42. тачка 7. Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, број 99/2009), Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин у име Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о утврђивању Стареопштине у Бачком Градишту за непокретно културно добро – споменик културе

 

Овим се обавештавају сопственици непокретности као и заинтересовани органи и установе, да је Покрајински завод за заштиту споменика културе, на основу Закона о културном наслеђу, сачинио предлог Одлуке о утврђивању Стареопштине у Бачком Градиштуза споменик културе.

Стара општина у Бачком Градишту налази се на територији општине Бечеј, у Улици Главној број 35, у јавној својини, на катастарској парцели 581 КО Бачко Градиште, која је у мешовитој својини.

Граница заштићене околине споменика културе се креће делом спољне ивице катастарске парцеле бр. 2254 КО Бачко Градиште (улица), а обухвата део катастарске парцеле број 2254 КО Бачко Градиште, у јавној својини, у ширини парцеле 581 КО Бачко Градиште до ивице коловозне траке и спољне ивице кат. парц. 581 К.О. Бачко Градиште.

На основу члана 44. став 1. Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“, број 129/2021)сопственици односно корисници наведене непокретности као и заинтересовани органи и установе имају право да о томе дају своје мишљење.

Мишљење се у писаној форми доставља Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Петроварадин, на адресу Штросмајерова број 22.

Рок за давање мишљења је тридесет дана од дана објављивања огласа.

Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење дато, а поступак утврђивања за непокретно културно добро ће се наставити.

За сва потребна обавештења можете се обратити Покрајинском заводу за заштиту споменика културе, Петроварадин на телефон 021 431-211.