ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ

  Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава

 за финансирање, односно суфинансирање програма

 од јавног интереса за 2021. годину

Број: II 06 – 23/2021 – 2

Дана: 19.02.2021. године

Б Е Ч Е Ј

 

На основу члана 6. став 1.  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 8. став 1.  Правилника о поступку доделе и контроле додељених  средстава из буџета општине Бечеј, удружењима, за подстицање програма од јавног интереса за  општину Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/2020), члана 47. став 1. тачка 3 и 29. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ 5/2019)  и  Одлуке о буџету општине Бечеј за 2021. годину („Службени лист општине Бечеј“, број 24/2020),  председник општине Бечеј, дана 19.02.2021. године  р а с п и с у ј е

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

У ОБЛАСТИ ОСТАЛИХ КОРИСНИКА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

ЗА 2021. ГОДИНУ

 

1ЈАВНИ ИНТЕРЕС

 

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области – остали корисници, и то за:

Активности на јачању сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, заштите и промовисања људских и мањинских права, програми и пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана, подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др), активности пензионерских организација, афирмисања равноправности полова, програми за неформални образовање, других садржаја који доприносе убрзаном развоју Општине Бечеј и афирмацији грађанског активизма.

 

2.УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

 

На конкурсу може да учествује удружење:

 1. које је регистрованао у складу са законим и има седиште или огранак на територији општине;
 2. чији циљеви се, према одредбама оснивачког акта и статута удружења, остварују у области у којој се програм реализује;
 3. које је регистровано најмање шест месеци за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује, односно најмање годину дана ако конкурише за износе преко 500.000 динара;
 4. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и
 5. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

 

3.ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

 

Укупан износ средстава планиран за финансирање програма удружења у области остали корисници из буџета општине Бечеј у 2021. години је 1.500.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2021. годину на следећим позицијама: раздео 4, глава 1, Програм 13 Развој културе и информисања, програмска активност 1202 – 0002, функционална класификација 840, позиција 130, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама.

Средства намењена удружењима не могу се користити за редовно финансирање рада већ искључиво за финансирање одређених програма.

 

4.ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:

 

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2021. године .

Удружење може учествовати са више пројеката, а средства из буџета Општине могу се доделити за финансирање jедног пројекта, по конкурсу, у току једне буџетске године

 

5.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА:

 

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине врши се применом следећих критеријума:

 

 1. референце програма за област у којој се реализује програм: јасно формулисани циљеви и циљне гупе и повезаност циљева и акитвности, дужина трајања програма: број директних корисника програма; могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу реализацијом програма: обим задовољавања јавног интереса, допринос унапређивања стања у области у којој се програм спроводи;
 3. Економичност буџета, усклађености буџета са планираним активностима и постојању суфинансирања програма из других извора: економичност буџета програма и усклађености са планираним активностима; висина тражених средстава у поређењу са укупним обимом средстава на која се јавни конкурс односи; степен обезбеђености сопствених средстава или средстава из других извора;
 4. Оправданост буџета програма: оправданост структуре (врсте) и висине трошкова;
 5. Капацитет организације и квалификације тима: капацитет и стручност управљачког тима;
 6. Прецизно и детаљно приказан наративни буџет програма који објашњава усклађеност предвиђеног трошка са програмским активностима: промоција, тј. публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и шире јавности о програму

 

6.ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

 

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 

 1. попуњен образац пријаве (прилог 2)
 2. попуњен образац предлога програма (прилог 3)
 3. попуњен образац наративног буџета пројекта, (прилог 4)
 4. попуњен образац буџета програма (прилог 4а)
 5. попуњена изјава о прихватању обавеза подносиоца пријаве, (прилог 5)

 

7.НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

 

 Пријаве на конкурс се подносе Конкурсној комисији ( прилог 2,3,4,4а и 5 ) који су саставни део конкурсне документације.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве, као пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и на прописаним обрасцима, неће бити разматране.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Јавни конкурс за финансирање програма  удружења  у области – остали корисници“ Трг ослобођења број 2, 21220 Бечеј препорученом поштом или предајом на писарницу Општинске управе општине Бечеј   (канцеларија број 7).

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Бечеј www.becej.rs и Портала е-Управа.

 

8.РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 

 1. Рок за подношење пријаве и предлога програма је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса..
 2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Бечеј и на Порталу е-Управа, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 3. Одлука о избору програма којима се из буџета општине Бечеј додељују средства биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

Ближа критеријуми  чијом применом се врши вредновање пријављених програма као и начин бодовања  регулисани су у Правилника о поступку доделе и контроле додељених  средстава из буџета општине Бечеј, удружењима, за подстицање програма од јавног интереса за  општину Бечеј

 

Додатне информације се могу добити на телефон 064-70-93-506, Балаж Серда,  члан општинског већа задужен за област  културе и цивилних организација.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОTШТИНЕ

Драган Тошић

 


ПРИЛОЗИ: