ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, НЕГОВАЊА ИСТОРИЈСКИХ ТЕКОВИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2020. ГОДИНУ

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

Комисија за спровођење поступка расподеле средстава

из буџета општине Бечеј за невладине организације

Број: II 454-7/2020

Дана:04.03.2020.године

Б Е Ч Е Ј

 

У складу са члaном 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), чланом 8. Правилника о поступку доделе и контроле додељених  средстава из буџета општине Бечеј, удружењима, за подстицање програма од јавног интереса за  општину Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/2020) и  Одлуком о буџету општине Бечеј за 2020. годину („Службени лист општине Бечеј“, број 23/2019), председник општине, дана 04.03.2020. године р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

У ОБЛАСТИ

КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, НЕГОВАЊА ИСТОРИЈСКИХ ТЕКОВИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА

МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 1. 1. ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Расписује се Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину Бечеј које реализују удружења у области културне баштине, неговања историјских тековина и организација манифестација у области културе.

 

 1. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

 1. које је регистрованао у складу са законим и има седиште или огранак на територији Општине
 2. чији циљеви се, према одредбама оснивачког акта и статута удружења, остварују у области у којој се програм реализује;
 3. које је регистровано најмање шест месеци за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује, односно најмање годину дана ако конкурише за износе преко 500.000 динара;
 4. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и
 5. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.
 6. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање програма удружења у области културне баштине, неговања историјских тековина и организација манифестација у области културе из буџета општине Бечеј у 2020. години је 13.000.000,00 динара и опредељен је Одлуком о буџету општине Бечеј за 2020. годину на следећим позицијама: раздео 4, глава 1, Програм 13 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0002, функционална класификација 820, позиција 138, економска класификација 481- дотације невладиним организацијама по програмима.

Средства намењена удружењима не могу се користити за редовно финансирање рада већ искључиво за финансирање одређених програма.

4.ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2020. године .

Удружење може учествовати са више пројеката, а средства из буџета Општине могу се доделити за финансирање jедног пројекта, по конкурсу, у току једне буџетске године

5.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА:

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине врши се применом следећих критеријума:

 1. референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
 3. суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 4. законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

 

6.ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 1. попуњен образац пријаве (прилог 2)
 2. попуњен образац предлога програма (прилог 3)
 3. попуњен образац наративног буџета пројекта, (прилог 4)
 4. попуњен образац образац буџета пројекта ( прилог 4а)
 5. попуњена изјава о прихватању обавеза подносиоца пријаве, (прилог 5)

 

7.НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

 Пријаве на конкурс се подносе Конкурсној комисији ( прилог 2,3,4,4а,5) који су саставни део конкурсне документације.

 Неблаговремене и непотпуне пријаве, као пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и на прописаним обрасцима, неће бити разматране.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Јавни конкурс за финансирање програма  удружења  у области – Културне баштине, неговања историјских тековина и организација манифестација у области културе“ Трг ослобођења број 2, 21220 Бечеј препорученом поштом или предајом на писарницу Општинске управе општине Бечеј   (канцеларија број 7).

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Бечеј www.becej.rs и Портала е-Управа.

8.РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 1. Рок за подношење пријаве и предлога програма је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса..
 2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Бечеј и на Порталу е-Управа, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 3. Одлука о избору програма којима се из буџета општине Бечеј додељују средства биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

 

Ближа критеријуми и чијом применом се врши вредновање пријављених програма као и начин бодовања  регулисани су у Правилника о поступку доделе и контроле додељених  средстава из буџета општине Бечеј, удружењима, за подстицање програма од јавног интереса за  општину Бечеј

Додатне информације се могу добити на телефон 064-89-59-083, Чаба Штефанига,  Члан општинског већа задужен за област културе, цивилних организација и регионалне сарадње.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

 

                                                                                                            Драган Тошић

 

Израдила:

Маријана Ловрић                                                                                                                       


Прилози: