ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

На основу чл.63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021),  Општинска управа Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор

 

О Р Г А Н И З У Ј Е

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА

ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ, НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 8047/4 К.О. БЕЧЕЈ

У БЕЧЕЈУ

 

ПОЗИВАЈУ СЕ сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ, на катастарској парцели број 8047/4 К.О. Бечеј, у Бечеју, инвеститора  „REAL ESTATE EQUIPMENT“ ДОО Бечеј, Ул. Новосадска бр. 10 у Бечеју.

 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ  урбанистичког пројекта је 7 дана, почев од 10.01.2022.године, радним данима од 11 до 15 часова.

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Бечеју, у згради Општине Бечеј, улица Трг ослобођења бр.2, канцеларија бр.48.

 

ОБАВЕШТЕЊА у вези са садржајем јавне презентације , заинтересована правна и физичка лица могу добити од стручне службе задужене за послове урбанизма, у периоду одржавања јавне презентације.

 

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ на урбанистички пројекат се у периоду одржавања јавне презентације, достављају у искључиво у писаној форми Општинској управи Бечеј ,Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор.

 

 

Начелник одељења:

Даниела Дорословачки, маст. инг.арх.