Саветник за заштиту права пацијенатa

На основу Закона о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) у јединици локалне самоуправе Бечеј заштиту права пацијената пружа САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВA ПАЦИЈЕНАТА.

Саветник за заштиту права пацијената има двоструку улогу: поступа по поднетом приговору и даје потребне савете и информације о правима пацијената.

 

Права пацијената по којима поступа саветник пацијената, дефинисана Законом о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) су:

 

 1. Право на доступност здравствене заштите
 2. Право на информације
 3. Право на превентивне мере
 4. Право на квалитет пружања здравствене услуге
 5. Право на безбедност пацијента
 6. Право на обавештење
 7. Право на слободан избор
 8. Право на друго стручно мишљење
 9. Параво на приватност и поверљивост
 10. Право на пристанак
 11. Право на увид у медицинску документацију
 12. Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
 13. Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
 14. Право детета у стационарним здравственим установама
 15. Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
 16. Право на олакшање патњи и бола
 17. Право на поштовање пацијентовог времена
 18. Право на приговор
 19. Право на накнаду штете

 

Дужности пацијента:

 1. Одговорност пацијента за лично здравље
 2. Одговорност пацијента према другим корисницима здравстевних услуга
 3. Одговорност пациејнта према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима

 

Линк за Закон о правима пацијената:

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/1283-13Lat.pdf

Поступање Саветника за заштиту права пацијената је регулисано Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената („Службени гласник РС“, број 71/2013 и 40/2014 – испр.).

 

Ради заштите својих права пацијент може да се обрати:

Смиешко Каролини, дипл. правнику

Трг ослобођења број 2. канцеларија број 4. у приземљу

сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова

Телефон: 064/82-83-872,

Е-маил:karolina.smiesko@becej.rs