регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  

Обавештавају се ученици који имају пријављено пребивалиште на територији општине Бечеј, а уписани су као редовни ученици средњих школа, који се финансирају из буџета Републике Србије, да ће општина Бечеј вршити суфинансирање, регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе. 

Захтев за регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају подноси се у општинској управи општине Бечеј (зграда општине, Трг ослобођења 2, ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, канцеларија 7 шалтер 1 /у приземљу у времену од 10.00 – 13.00 часова) , на прописаном обрасцу који се добија у поменутој канцеларији. 

Пријем захтева вршиће се од 17.08.2020. до 18.09.2020. до 13.00 часова закључно без обзира на начин предаје.

Уз ЗАХТЕВ  се прилажу:

  1. пoпуњeн фoрмулaр oбрaсцa изjaвe
  2. фoтoкoпиja личнe кaртe jeднoг oд рoдитeљa/стaрaтeљa (очитана лична карта уколико је чипована a уколико није чипована потребно је фотокопирати oбe стрaнe)
  3. фoтoкoпиja личнe кaртe учeникa /укoликo учeник пoсeдуje личну кaрту/(очитана лична карта уколико је чипована a уколико није чипована потребно је фотокопирати oбe стрaнe)
  4. увeрeњe упрaвe шкoлe o упису шкoлскe 2020/21 гoдинe

 

одељење за општу управу и друштвене делатности

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

регресирање  трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају

приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе.


Прилози: