Рани јавни увид: Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године

Обавештавамо јавност да Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чланом 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), организује рани јавни увид у Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, у трајању од 15 дана у периоду од 01.12.2020. до 15.12.2020. године.

Материјал за израду Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине сачињен је од текстуалног дела и графичког прилога „Преглед основних намена површина“ и „Мрежа урбаних центара са подручјима под режимима заштите“ у размери 1:250 000


Материјал: