О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ  Број 20  19.10.2020.

 

 

На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) , члана 9 и 21 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 5/2019), Скупштине општине Бечеј на III седници одржаној дана 19.10.2020. је расписала

О Г Л А С

за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

 

 1. Катастарске парцеле, која се налази у Бечеју у улици Главна и то:

– парцеле број 3479/1 КО Бечеј градско грађевинско земљиште, остало природно неплодно земљиште, површине 17а 41м2, јавне својине Општине Бечеј у 1/1 дела, уписане у ЛН број 13754 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј.

 1. Парцела број 3479/1 КО Бечеј се налази у оквиру грађевинског реона, а одредбама Плана генералне регулације насеља Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 14/2015 и 20A/2017), је дефинисана као грађевинско земљиште у зони центра, простор под претходном заштитом од великог значаја. Зона центра обухвата просторне целине и блокове у којима су концентрисане делатности управе и администрације, културе, информисања, образовања, здравствене и социјалне заштите, трговине, угоститељства, туризма, снабдевања и слично. Породично и вишепородично становање задржава се као једна од намена. У овој зони се налази и зона амбијенталне заштите непокретних културних добара. За део зоне центра основ за уређење и изградњу је план детаљне регулације. Због свог положаја, предметна парцела може бити грађевинска у смислу изградње линијских инфраструктурних објеката, као и објеката у функцији пасивног – мирујућег саобраћаја (паркинг, гараже и сл.).
 2. Парцела која је предмет отуђења је делимично уређена и постоји могућност прикључења на следећу комуналну инфраструктуру: електро мрежу, водовод и канализацију. Парцела има приступ на јавни пут преко парцеле број 3471/1 КО Бечеј јавне својине Републике Србије. Купац парцеле има обавезу да дозволи право службености пролаза преко парцеле за власнике парцела и објеката и то бројеви: 3482/1 КО Бечеј, 3482/2 КО Бечеј, 3482/3 КО Бечеј, 3482/4 КО, 3482/5 КО Бечеј и 3482/6 КО Бечеј, право службености пролаза преко парцеле и право паркирања моторних возила у делу парцеле уз пословну зграду за њене кориснике изграђену на парцели број 3478 КО Бечеј, право службености пролаза преко парцеле и право паркирања моторних возила на парцели за кориснике пословне зграде изграђене на парцели број 3481 КО Бечеј, као и право службености пролаза преко парцеле и право паркирања путничких моторних возила у делу парцеле уз стамбену зграду за власнике станова у стамбеној згради изграђеној на парцели број 3479/2 КО Бечеј. Сви трошкови око изградње објеката и прикључака на инфраструктуру падају на терет купца односно Инвеститора по условима за прикључење које даје надлежно предузеће према захтеву и исказаним потребама, којима ће му бити одређена евентуална изградња примарне инфраструктурне мреже и начин прикључења на исте.
 3. Купац такође има обавезу да, на основу одредаба Закона о пољопривредном земљишту и члана 88 Закона о планирањи и изградњи, у својству инвеститора, плати накнаду за промену намене пољопривредног земљишта чија висина ће се утврдити посебним Решењем.
 4. Купац се обавезује да купљено земљиште приведе намени изградњом објеката, у року од 3 године, рачунајући рок од дана закључења уговора. Уколико купац у овом року не приведе земљиште намени или користи купљено земљиште противно намени за коју му је продато, стичу се услови за раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта. У том случају купац нема право на повраћај уплаћених средстава на име гарантног износа за учешће у поступку отуђења грађевинског земљишта.
 5. Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 1.436,78 динара/м², што је за површину целе парцеле укупан почетни износ од 2.501.433,98 динара, а на основу процене тржишне вредности непокретности Пореске управе. Понуђена цена грађевинског земљишта се исказује у динарском износу који је исти или већи од почетног износа утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа ради прикупљања понуда. Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште. Уколико два или више понуђача понуде исти износ цене односно закупнине, предност ће имати понуђач који понуди краћи рок исплате.
 6. Лице које прибавља грађевинско земљиште у својину, дужно је да исплати уговорену цену грађевинског земљишта једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта или у највише 30 месечних рата. У случају плаћања на рате висина сваке месечне рате се утврђује тако што се укупна уговорена цена, умањена за уплаћени гарантни износ, прерачуна и искаже у еврима (према динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора) и подели на уговорени број месечних рата, при чему утврђена висина месечне рате на дан закључења уговора не може бити мања од 30 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије. Месечне рате утврђене у еврима се исплаћују до 15-тог у текућем месецу у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, при чему прва месечна рата доспева на наплату у месецу који следи после месеца у коме је закључен уговор. Купац грађевинског земљишта је дужан да, као средство обезбеђења плаћања на рате, у тренутку закључења уговора достави: 1. правно лице – неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате или доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање 30 % више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј 2. физичко лице (предузетници и грађани) – доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање 30 % више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј. Општина Бечеј, као продавац и Купац грађевинског земљишта могу, као средство обезбеђења плаћања на рате, да уговором о купопродаји непокретности уговоре успостављање терета хипотеке у висини уговорене цене грађевинског земљишта које је предмет уговора, ревалоризоване у складу са одредбама уговора и важећим прописима, до њене коначне исплате, а на непокретности која је предмет уговора и у корист Општине Бечеј.
 7. Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да на рачун буџета Општине Бечеј број: 840-1029804-69 код Управе за јавна плаћања уплате гарантни износ у износу од 10% од почетног износа цене за парцелу односно 250.143,40 динара. Понуђачу који не успе по овом Огласу гарантни износ ће бити враћен у року од 8 дана од дана достављања обавештења о закључењу Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
 8. Најповољнији понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, којим ће се Уговором регулисати сва међусобна права и обавезе. Понуђач који не поступи по претходној тачки или накнадно одустане нема право на повраћај гарантног износа.
 9. Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да уз понуду приложе: За физичка лица: – име и презиме – јединствени матични број грађана – адресу становања – фотокопију личне карте За предузетнике и правна лица: – назив или пословно име – седиште – матични број и порески идентификациони број – уредно овлашћење за заступање – решење и упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар Обе категорије уз понуду достављају: – писмо о намерама – доказ о уплаћеном гарантном износу.
 10. Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком “ПОНУДА ЗА ОГЛАС ЗА ПАРЦЕЛУ 3479/1 – НЕ ОТВАРАТИ” најкасније у року од 30 дана од дана јавног оглашавања до 14:00 часова, на адресу: Општина Бечеј 21 220 Бечеј Трг ослобођења 2.
 11. Отварање понуда ће се извршити у року од 3 дана од дана истека рока за прикупљање понуда у 13:00 часова у просторијама Општинске управе Бечеј. Поступак отварања понуда спроводи Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј, јаван је и могу да присуствују сва заинтересована лица.
 12. Поступак прикупљања понуда јавним огласом се сматра успешним ако је приспела најмање једна благовремена и уредна понуда.
 13. Неблаговремене или неуредне предате понуде ће се одбацити.
 14. Порез на пренос апсолутних права ће платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину.
 15. Овај оглас се објављује у „Службеном листу општине Бечеј“, на интернет страни Општине Бечеј и јавно у огласним терминима на програму „Радио актив“ Бечеј на српском и мађарском језику.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј                                                                     Председник Скупштине

Скупштина општине Бечеј                                                           Игор Киш с.р.

Број: I 464-665/2020

Дана: 19.10.2020.

Б Е Ч Е Ј