О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 28, НСУ 28,НСЛ28, НСО 28 БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО“ на животну средину кат.парц.бр. 9939/2 КО Бачко Петрово Село

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  

ПРОЈЕКТА  „ Базна станица НС 28, НСУ 28,НСЛ28, НСО 28 БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО“  на животну средину  кат.парц.бр.  9939/2 КО Бачко Петрово Село

 

Носилац пројекта   Телеком Србија предузеће за телекомуникације а. д. Београд Таковска 2   ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ Сектор за бежичну приступну мрежу  РЕГИЈА НОВИ САД извршна јединица  Нови Сад, Народних хероја 2, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја   ПРОЈЕКТА„ Базна станица НС28, НСУ28, НСЛ28, НСО28 БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО“ на животну средину у Бачком Петровом Селу на  катастарској парцели  број 9939/2 КО Бачко Петрово Село,  на територији општине Бечеј, предмет број IV 05 501-42/2021.

 

Подаци и документација  из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2. Бечеј, од  09. до 19.августа 2021. године, радним данима у времену од 11°° до 13°° часова.

 

Увид  се организују  у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

 

Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу  доставити   своје мишљење  у писаној  форми , на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

 

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна  израда студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.