О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна проценa утицаја ПРОЈЕКТА „ Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бечеј“ на кат. парц. бр. 25078/1 КО Бечеј на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу да није потребна проценa утицаја ПРОЈЕКТА

Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање

отпадних вода насеља Бечеј на кат. парц. бр. 25078/1 КО Бечеј

на животну средину

Носилац пројекта Општина Бечеј Трг ослобођења бр. 2, поднела je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бечеј на животну средину у Бечеју на катастарској парцели број 25078/1 КО Бечеј, на територији општине Бечеј.

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана: 20. октобра 2021. године донето је решење број предмет број IV 05 501-54/2021 да није потребна процена утицаја назначеног пројекта на животну средину.

Увид у донету решење можe се извршити у просторијама надлежног органа, канцеларија бр. 46. Трг Ослобођења 2. Бечеј. сваког радног дана од 11-13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид се организују у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.