О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ“ кат.парц.бр. 17066 КО Бечеј на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја затеченог стања

ПРОЈЕКТА  „ Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ“  

 кат.парц.бр.  17066 КО Бечеј  на животну средину

 

 

Носилац пројекта Телеком Србија предузеће за телекомуникације а. д.  Београд Таковска 2,  ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ Сектор за мрежне операције  Служба за мрежне операције  Нови Сад-уређаји Нови Сад, Народних хероја 2, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  ПРОЈЕКТА „Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ“ на животну средину у Пољаницама , кат.парц.бр.  17066 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј.

 

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана: 26. фебруара 2021. године донето је решење број IV 05 501-3/2021 да није потребна  процена утицаја затеченог стања на животну средину.

 

Увид у донету решење  можe се извршити у просторијама надлежног органа, канцеларија бр. 46. Трг Ослобођења 2. Бечеј. сваког радног дана од 11-13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.