ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – ЗАКЉУЧAК са друге ванредне седнице (18.03.2020.)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-2-1

Дана: 18.03.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, 98/2010) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године , Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на другој ванредној седници одржаној дана 18.03.2020. године,  донео следеће :

 

           

ЗАКЉУЧКЕ

 

  1. Ограничава се окупљање грађана на јавним, отвореним и затвореним просторима тако да дистанца између лица мора бити најмање 2 m, као и да на површини од 4 m2 не може бити више од једног лица, а испред објекта назначити укупан број лица која могу истовремено боравити унутар простора.
  2. Лица која због радне обавезе и начина организације рада објективно не могу применити ову меру изузимају се од ограничења из тачке 1. овог закључка.
  3. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над свим објектима затвореног типа, у складу са тачкама 1. овог закључка.
  4. Налаже се начелнику Општинске управе да омогући ангажовање других запослених у Општинској управи општине Бечеј на пословима инспекцијског надзора, а у складу са Законом о инспекцијском надзору.

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић