Стална радна тела скупштине општине Бечеј

Савет за буџет и финансије

Разматра предлог одлуке о буџету и завршном рачуну буџета општине и предлоге других општих и појединачних аката које доноси Скупштина, а који се односе на финансирање послова општине, таксе, накнаде и друге дажбине, задуживање и имовину општине

Савет за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине

Разматра предлоге одлука, других општих аката и друга питања из области урбанизма, грађевинарства, комуналних послова, уређивања и коришћења грађевинског земљишта и пословног простора и заштите и унапређења животне средине, јавног превоза путника, изградње, одржавања и коришћења локалних путева, улица и других јавних објеката

Савет за друштвене делатности

Разматра предлоге одлука, других општих аката и друга питања из области образовања, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите и друштвене бриге о деци, културе и физичке културе, спорта, информисања и друга питања из друштвене делатности

Савет за привреду и пољопривреду

Разматра предлоге програма привредног развоја и мере за његово спровођење, предлоге одлука и општих аката из области индустрије, енергетике, трговине, мале привреде, грађевинарства, саобраћаја, туризма и угоститељства, шумарства, пољопривреде, као и друга питања од значаја за развој свих привредних грана и приватног предузетништва

Комисија за статутарна питања

Разматра усклађеност предлога одлука и других аката које доноси Скупштина, са уставом, законом, Статутом општине и другим прописима, даје предлоге тумачења појединих одредаба Пословника, даје предлог аутентичног тумачења одлука и других аката које доноси Скупштина и утврђује пречишћене текстове одлука и других аката које доноси Скупштина

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе

Припрема предлоге за избор, именовање, постављење, делегирање и разрешење лица које бира, именује или поставља Скупштина, предлаже именовање и разрешење чланова управних и надзорних одбора и директора у установама и у јавним предузећима чији је оснивач Скупштина, предлаже Скупштини да да сагласност на именовање и разрешење лица кад је то одређеним прописом предвиђено, предлаже именовање представника општине у одређене органе кад по закону није предвиђен други предлагач

Комисија за представке и жалбе

Разматра представке, жалбе и предлоге грађана који се упућују Скупштини и предлаже надлежним органима мере и активности за решавање питања изнетих у њима и о томе обавештава подносиоце, о својим запажањима поводом представки и предлога Комисија обавештава Скупштину на њен захтев или по сопственој иницијативи

Мандатно – имунитетска комисија

Разматра уверења о избору одборника и извештај Општинске изборне комисије о резултатима избора и подноси Скупштини извештај са предлогом за верификацију мандата одборнику, разлоге престанка мандата појединих одборника са предлогом за доделу мандата новим одборницима, разматра и друга питања у вези са мандатно – имунитетским правима одборника