Посебна радна тела општине

Савет за омладину

Савет чине чланови из реда грађана, стручњака, удружења, школа и других јавних служби и привреде, водећи рачуна о равноправности полова и заступљености припадника националних мањина.
Савет:

 • иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе,
 • учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање,
 • даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине,
 • даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима значајним за младе,
 • усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, председнику општине и општинском већу,
 • иницира припрему пројеката или учешћа општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности општине,
 • подстиче сарадњу између општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности,
 • подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе општине
 • даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу општине

Савет за праћење примене етичког кодекса

 • прати да ли се функционери придржавају одредаба етичког кодекса,
 • прикупља информације које се односе на понашање функционера у вези са етичким кодексом,
 • прати и анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену етичког кодекса,
 • промовише примену етичког кодекса у општини, установама и јавним предузећима чији је оснивач,
 • предлаже и самостално спроводи радње које воде унапређењу примене етичког кодекса,
 • пружа савете и мишљења функционерима, грађанима, средствима јавног информисања, органима и организацијама у вези са применом етичког кодекса,
 • остварује сарадњу са институцијама које раде у сродним делатностима,
 • обавља друге послове одређене Статутом општине Бечеј