Служба председника општине и општинског већа

  • врши стручне послове за потребе председника општине, заменика председника општине и општинског већа у изради предлога које они подносе скупштини општини, односно у изради и поступку доношења аката из оквира њихових надлежности,

 

  • припрема седнице и израђује и води записнике, односно аудио записе са седница општинског већа,

 

  • израђује и води записнике са састанака председника општине, заменика председника општине и чланова општинског већа,

 

  • врши административне и друге послове које јој повери председник општине, заменик председника општине, општинско веће и начелник општинске управе,

 

  • сарађује са другим организационим јединицама општинске управе ради благовремене израде прописа и других аката и материјала за потребе председника општине, заменика председника општине и општинског већа,

 

  • врши послове протокола за потребе председника општине и општинског већа и комуникацију са јавношћу,

 

  • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.

Секретар службе:
Дубравка Ковачев
канцеларија бр: 41 – на спрату лево
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)