Служба за скупштинске послове

  • стручне и организационе послове за припрему седница скупштине општине и њених радних тела,

 

  • послове стручне обраде аката усвојених на седницама скупштине општине и њених радних тела,

 

  • послове који се односе на представке и притужбе грађана,

 

  • пружања помоћи одборницима у изради предлога које подносе скупштини општине и њеним радним телима,

 

  • стручне, саветодавне и административно-техничке послове за потребе председника скупштине општине и његовог заменика,

 

  • послове протокола за потребе председника скупштине општине и радних тела скупштине општине,

 

  • послове информисања о раду скупштине општине и њених радних тела,

 

  • послове везане за службену употребу мађарског језика и писма пред скупштином општине и њеним радним телима,

 

  • послове уређивања Службеног листа општине и стара се о интернет презентацији одлука скупштине општине,

 

  • послове израде и вођења записника са седнице скупштине општине и њених радних тела,

 

  • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.

 

 

Секретар службе за скупштинске послове:
Ковачев Дубравка
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 39a – на спрату лево
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)