Одељење за финансије

  • послове буџета, и то:

 

   • послове на припреми и изради нацрта одлуке о буџету и ребалансу буџета општине,

 

   • изради планова за извршење буџета,

 

   • припреми и праћењу извршења буџета,

 

   • утврђивању, праћењу и контроли наплате прихода,

 

   • на основу књиговодствених исправа врши информатичку обраду насталих пословних промена ради књижења за органе управе и кориснике средстава буџета за које је то одређено одлуком о буџету,

 

   • израђује месечна стања и прегледе везане за буџет општине Бечеј,

 

  • саставља одговарајуће извештаје, послове трезора, и то:

 

   • послове финансијског планирања,

 

   • послове управљања готовинским средствима, а на основу пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора и захтеве за праћење расхода (анализа готовинских токова, плана извршења буџета и сервисирања дуга),

 

   • врши расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација,

 

   • припрема документацију за извршење финансијског плана

 

   • учествује у утврђивању тромесечних, месечних и дневних квота преузетих обавеза, плаћања и трансфера средстава,

 

   • припрема захтеве за промену апропријације, захтеве за промену квота,

 

   • припрема и оверава захтеве за плаћање и трансфер средстава и проверава пратећу документацију,

 

   • послове контроле расхода достављених захтева за сваког корисника и координацију рада са корисницима буџета,

 

   • послове управљања дугом путем евиденције контроле прилива по основу одобрених кредита, односно одливе по основу враћања кредита,

 

  • послове рачуноводства, и то:

 

   • послове буџетског рачуноводства и израду периодичних рачуна и нацрта завршног рачуна органа, установа, месних заједница и корисника буџета за које је то одређено одлуком о буџету а на основу прописа из области финансија и других стручних публикација и упутства надзорних органа,

 

   • води потребне евиденције,

 

   • води помоћне пословне књиге и врши њихово усклађивање са главном књигом трезора,

 

   • саставља консолидоване периодичне и годишње извештаје,

 

   • обавља друге финансијско материјалне послове, ликвидатуру, послове статистике, обрачунске послове, послове књижења вредности средстава и имовине општине и друге послове.

 

   • одговара за примену свих закона и подзаконских аката из области материјално-финансијског пословања и рачуноводства свих органа управе, месних заједница и установе за које је то одређено одлуком о буџету општине,

 

  • послове контроле финансијског пословања, и то:

 

   • послове интерне контроле која треба да обезбеди примену закона, прописа, правила и процедура, успешно пословање, економично, ефикасно и наменско коришћење средстава,

 

   • чување средстава и улагања од губитака, укључујући и од превара, неправилности и корупције, интегритет и поузданост информација, рачуна и података и то кроз поступак претходне и накнадне контроле,

 

   • послове буџетске контроле и ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета локалне власти, јавним предузећима основаним од стране локалне власти, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно правним лицима над којима локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50 % гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима локална средства чине више од 50 % укупног прихода,

 

   • врши контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава,

 

   • послове јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама,

 

   • координира планирање јавних набавки са осталим службама,

 

   • припрема писане одлуке за покретање јавних набавки,

 

   • припрема део конкурсне документације,

 

   • припрема писану одлуку – обавештење о додели уговора,

 

   • извештај и другу документацију за одређену јавну набавку,

 

   • припрема писани уговор, одговоре на жалбе понуђача за заштиту његових права,

 

   • води евиденцију о свакој појединачној јавној набавци,

 

  • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.

 

 

Начелник одељења:
Ђорђе Попов
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 25 – на спрату лево
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)