Одељење за привреду и развој

  • послове промоције економског потенцијала општине, и то:

 

   • припрему промотивног материјала, његово ажурирање и дистрибуција,

 

   • организовање промотивних манифестација,

 

   • учешће на сајмовима и изложбама,

 

  • контакти са инвеститорима, и то:

 

   • стални контакт са домаћим и страним инвеститорима у циљу привлачења улагања у општину Бечеј,

 

  • стални контакти са локалним привредним субјектима, и то:

 

   • пружање законске и техничке подршке,

 

   • давање савета и информација,

 

   • развијање програма за обуку појединаца и привредних друштава који започињу сопствени посао,

 

   • организовање обуке и пружање помоћи за правна лица (мала и средња предузећа) и предузетнике о томе како се састављају предлози пројеката и припрема документације за подизање кредита, за аплицирање код одређених фондова,

 

  • сарадња са Националном службом за запошљавање – филијалом Бечеј,

 

   • припрема, плана за образовање и преквалификацију,

 

   • пружање корисних информација за незапослене особе у вези са могућностима покретања приватног бизниса, новим потребама инвеститора за радном снагом и програмима за самозапошљавање,

 

  • партиципација у креирању стратегије развоја општине Бечеј и реализација усвојене стратегије у делу који се односи на рад овог одељења,

 

  • одржавање и унапређење односа са државним институцијама, и то:

 

   • рад са надлежним републичким и покрајинским органима,

 

   • сарадња са регионалном привредном комором,

 

   • локалним и регионалним привредним удружењима и кластерима,

 

   • сарадња са локалним и регионалним синдикалним организацијама,

 

   • сарадња са другим општинама у циљу усклађивање развојних политика са другим општинама,

 

   • покретање иницијатива за привредно повезивање са општинама у развијеним земљама, братским градовима и прекограничним општинама,

 

  • креирање и ажурирање базе података, и то:

 

   • о расположивим кадровским ресурсима у општини,

 

   • о привредним субјектима на територији општине Бечеј,

 

  • послови везани за пољопривреду, и то:

 

   • праћење радова у пољопривреди и слање извештаја покрајинском секретаријату и робним резервама,

 

   • процена штете у пољопривреди по налогу министарства пољопривреде,

 

   • учествовање у раду општинског штаба за жетву,

 

   • сарадња са инспекцијским органима,

 

   • послови заштите коришћења и унапређења пољопривредног земљишта,

 

   • сарадња са пољочуварском службом,

 

  • послови везани за регистрацију предузетништва, и то:

 

   • пријем документације неопходне за оснивања предузетника,

 

   • попуњавање образаца пријаве за оснивање предузетника,

 

   • помоћ при попуњавању пријава за промену података предузетника и пријем документације,

 

   • попуњавање захтева за издавање извода из регистра предузетника,

 

   • свакодневно прослеђивање Агенцији за привредне регистре Републике Србије запримљених пријава, захтева и документације,

 

  • послови везани за управљање системом квалитета у општинској управи, и то:

 

   • стручно оспособљавање запослених,

 

   • интерне и екстерне провере система управљања квалитетом,

 

   • корективне и превентивне мере,

 

   • праћење и реализација циљева квалитета,

 

   • праћење и реализација планова побољшања система квалитета,

 

  • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.

 

Начелник одељења:
Врачарић Љубомир
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 14 – на спрату лево
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)