Одељење за општу управу и друштвене делатности

  • унапређење организације рада и модернизацију општинске управе,

 

  • примену закона и других прописа у општем управном поступку у општинској управи,

 

  • вођење општег бирачког списка,

 

  • послове пријемне канцеларије, писарнице архиве и архивског депоа,

 

  • издавање потврда о животу,

 

  • надзор над радом месних канцеларија,

 

  • води матичне књиге и књиге држављана,

 

  • решава у управном поступку у области личног статуса грађана (послови промена личног имена, накнадног уписа у матичне књиге, исправке грешке у матичним књигама и књигама држављана и друге послове у области личног статуса грађана),

 

  • извршава управне акте правних лица који нису законом овлашћени да их сами извршавају,

 

  • решава у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари,

 

  • израђује извештаје и анализе за потребе општинских органа и потребе надлежног министарства и органа територијалне аутономије и врши друге послове из области опште управе,

 

  • у области друштвених делатности врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области основног и средњег образовања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, информисања и остваривања надзора над законитости рада установа у области друштвене делатности чији је оснивач општина,

 

  • врши послове борачке и инвалидске заштите и друге послове из поменуте области,

 

  • у области инспекцијских послова прати прописе и даје тумачења, упутства, израђује извештаје и анализе за потребе општинских органа и потребе надлежног министарства и надлежних органа територијалне аутономије,

 

  • води управни поступак и доноси решења и друге појединачне акте из области надлежности одељења,

 

  • врши и друге послове поверене од стране старешине органа,

 

  • врши контролу поступања установе у погледу примене закона, других прописа и општих аката,

 

  • врши преглед установе у поступку утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности и за проширење делатности,

 

  • предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника,

 

  • контролише поступак уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону,

 

  • контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита,

 

  • врши преглед прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа и врши друге послове за које је позитивним прописима предвиђена надлежност одељења,

 

  • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.

 

 

Начелник одељења:
Љиљана Дејановић
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 9
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)