Одељење за локалну пореску администрацију

  • послове локалне пореске администрације у складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,

 

  • води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за изворне локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника, а нарочито води регистар обвезника изворних прихода јединице локалне самоуправе на основу податка из Јединственог регистра пореских обвезника који води пореска управа,

 

  • врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за пореске обвезнике за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,

 

  • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом,

 

  • врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом,

 

  • врши редовну и принудну наплату локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом,

 

  • води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављених против управних аката донетих у пореском поступку,

 

  • примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе,

 

  • води пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима,

 

  • планира и спроводи обуку запослених,

 

  • пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода,

 

  • у складу са кодексом понашања запослених у локалној самоуправи, по службеној дужности доставља пореској управи доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна пореска управа,

 

  • обезбеђује примену прописа о слободном приступу информација од јавног значаја,

 

  • врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,

 

  • обавља и друге послове у складу са законом,

 

  • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.

 

 

Начелник одељења:
Тобџић Десанка
Бечеј, Данила Киша 5
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)