Одељење заједничких послова

  • послове аутоматске обраде података,

 

  • израде апликативних програма на основу информационих захтева и програмске спецификације,

 

  • праћење функционисања и одржавање свих апликативних програма и њихово прилагођавање променама функционисања пословног система који је обухваћен аутоматском обрадом података,

 

  • учешће у набавци програмских решења,

 

  • креирање и одржавање архиве податка у електронској форми који омогућују брз приступ архивским подацима и максималну безбедност у очувању истих,

 

  • усавршавање и имплементирање савремених решења у аутоматској обради података,

 

  • стручне и организационе послове за потребе општинске управе и органа општине,

 

  • административно-техничке и помоћно-техничке за потребе органа општине и општинску управу,

 

  • стручне послове из области радних односа за изабрана, постављена и запослена лица у органима општине,

 

  • по налогу претпостављеног расписује оглас за слободно радно место,

 

  • пријављује потребу за пријем радника Националној служби за запошљавање у Бечеју,

 

  • припрема Одлуку о избору кандидата по истеку рока за пријаву на оглас и за улагање приговора на извршени избор,

 

  • припрема решења о:

 

   • заснивању радног односа,

 

   • распоређивању и утврђивању коефицијента,

 

   • правима на новчане накнаде,

 

   • праву на коришћење годишњих одмора,

 

   • плаћено и неплаћено одсуство,

 

   • праву на породиљско одсуство,

 

   • накнади за прековремени рад,

 

   • престанку радног односа,

 

   • дужности и функције за изабрана и постављена лица,

 

  • пријава запослених, изабраних и постављених лица Фонду пензијског и инвалидског осигурања у Бечеју и Заводу за здравствено осигурање у Бечеју, промене и одјаве наведених,

 

  • издаје уверења о радном односу,

 

  • води евиденције запослених и друго,

 

  • послове заштите од пожара и безбедности и здравља на раду у складу са законом, правилником и прописима о заштити од пожара и здравља и безбедности на раду,

 

  • послове одбрамбених припрема, планирања и спровођења функционисања општинског центра за обавештавање и израду планова заштите од елементарних и других већих непогода,

 

  • послове везане за одржавање возног парка општине,

 

  • издавања путних налога,

 

  • суделовања у набавци возила и набавке осталих помоћних средстава и канцеларијског материјала неопходних за рад и функционисање у општинској управи,

 

  • дактилографске послове,

 

  • послове умножавања и фотокопирања материјала и послове издавања „Службеног листа општине Бечеј“,

 

  • послове одржавања зграде и дворишта и отклањање мањих кварова,

 

  • послове телефонисте на телефонској централи,

 

  • послове достављања писмена,

 

  • послове одржавања чистоће,

 

  • послове физичког обезбеђења зграде општине,

 

  • послове контролисања уласка у зграду, кретања и излажења из зграде и упућивање странака ради сналажења у згради,

 

  • послове услуживања напитака,

 

  • вођење евиденције улазака и излазака запослених,

 

  • вођење евиденције о коришћењу велике и мале сале скупштине општине,

 

  • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.