Одлука о укидању ванредне ситуације

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: II 011-29/2021

Дана: 07.06.2021. године

Б Е Ч Е Ј

 

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1.тачка 5.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 47. став 1. тачка 20. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 07.06.2021. године, председник Општине Бечеј доноси,

О  Д  Л  У  К  У

о укидању ванредне ситуације за целу територију

општине Бечеј

  1. УКИДА СЕ  ванредна ситуација за целу територију општине Бечеј, проглашена Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Бечеј због наступања елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19 а ради спровођења превентивних и оперативних мера заштите безбедности и здравља становништва, јер су престали разлози њеног проглашења.
  1. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Бечеј бр. II 011-44/2020 од дана 15.11.2020. године („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 22/20).
  2. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Новом Саду, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  3. Све мере које су донете у циљу спречавања и сузбијања заразне болести COVID – 19, а које су пропсане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19″Службени гласник РС“, бр. 151 од 15. децембра 2020, 152 од 18. децембра 2020, 153 од 21. децембра 2020, 156 од 25. децембра 2020, 158 од 29. децембра 2020, 1 од 11. јануара 2021, 17 од 26. фебруара 2021, 19 од 5. марта 2021, 22 од 12. марта 2021, 29 од 25. марта 2021, 34 од 6. априла 2021, 48 од 13. маја 2021, 54 од 31. маја 2021.) као и Наредбом о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 „Службени гласник РС“, бр. 33 од 4. априла 2021, 36 од 9. априла 2021, 38 од 16. априла 2021, 45 од 6. маја 2021, 49 од 14. маја 2021, 54 од 31. маја 2021.године, Министарства здравља остају на снази све док то налаже епидемиолошка ситуација.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Бечеј“.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                          Драган Тошић