Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Бечеј

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: II 011-44/2020

Дана: 15.11.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1.тачка 5.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 47. став 1. тачка 20. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 15.11.2020. године, председник Општине Бечеј доноси,

 

О  Д  Л  У  К  У

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију

општине Бечеј

 

  1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Бечеј.
  2. Ванредна ситуација се проглашава због елементарне непогоде проузроковане ширењем епидемије заразне болести COVID-19 а ради спровођења превентивних и оперативних мера заштите безбедности и здравља становништва.
  3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински Штаб за ванредне ситуације општине Бечеј у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).
  4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС уНов ом Саду, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивањау Службеном листу општине Бечеј.

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                             Драган Тошић