Одлука о укидању ванредне ситуације за део територије општине Бечеј (подручје Друге месне заједнице) 12. март 2023. године

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: II 011-17/2023

Дана: 12.03.2023. године

Б Е Ч Е Ј

 

На основу члана 39. став 1. Тачка 5 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1.тачка 5.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 47. став 1. тачка 20. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 12.03.2023. године, председник Општине Бечеј доноси,

 

 

О  Д  Л  У  К  У

о укидању ванредне ситуације за део територије

општине Бечеј

 

 

  1. Укида се ванредна ситуација за део територије општине Бечеј – подручје Друге месне заједнице. проглашена Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Бечеј због опасности изазване активирањем артешког бунара на углу Николе Тесле и Републиканске и неконтролисаном испушању гасова у непознатој концентрацији у циљу предузимања хитних и оперативних мера заштите и спасавања на тугроженом делу територије општине Бечеј.
  2. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 5/23) бр. II 011-16/2023 од дана 08.03.2022. године.
  3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Новом Саду, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Бечеј“.

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                          Драган Тошић

 

 

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – Предлог за укидање ванредне ситуације на територији Друге месне заједнице општине Бечеј

 

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – МЕРЕ

 

 


10. март 2023. године

 

ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Бечеј

 

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

 

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ (МЕРЕ)

 


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ (МЕРЕ 2. ДЕО)

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ  (МЕРЕ)

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

 


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: II 011-16/2023

Дана: 08.03.2023. године

Б Е Ч Е Ј

 

На основу члана 39. став 1. Тачка 5 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. став 1.тачка 5.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 47. став 1. тачка 20. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019), а на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 08.03.2023. године, председник Општине Бечеј доноси,

 

О  Д  Л  У  К  У

о проглашењу ванредне ситуације за део територије

општине Бечеј

 

  1. Проглашава се ванредна ситуација за део територије општине Бечеј – подручје Друге месне заједнице.
  2. Ванредна ситуација се проглашава због опасности изазване активирањем артешког бунара на углу Николе Тесле и Републиканске и неконтролисаном испушању гасова у непознатој концентрацији у циљу предузимања хитних и оперативних мера заштите и спасавања на тугроженом делу територије општине Бечеј.
  3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински Штаб за ванредне ситуације општине Бечеј у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).
  4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС уНовом Саду, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
  5. Ова одлука ступа на снагу објављивањем у Службеном листу општине Бечеј.

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                          Драган Тошић