ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ПРВОМ КРУГУ

                    Република Србија                                   

     Аутономна Покрајина Војводина

                    Општина Бечеј                                                                                                                                        

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                        

             Број:    II 464-189/2022  

              Дана:  25.11.2022.године                                                                                    

                       Б Е Ч Е Ј           

 

 

 

 

На основу члана 3 Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – други закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон), члана 88 став 3 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 3 став 1 Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј у пољопривредне сврхе до привођења намени („Сл.лист општине Бечеј“ број 14/17 и 16/17) и сагласности Општинског већа општине Бечеј са 113  .седнице, одржане дана 25.11.2022.године, Председник општине Бечеј је истог дана донео

 

 

 

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ПРВОМ КРУГУ

и расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ПРВОМ КРУГУ

I

 

  Предмет јавног надметања

 

 

  1. Расписује се оглас за јавно надметање у првом кругу за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј у пољопривредне сврхе до привођења намени (у даљем тексту: земљиште), на период једне године, у следећим катастарским општинама:

 

Република Србија Oglas opštinska zemlja 2022 I krug

Република Србија Oglas opštinska zemlja 2022 I krug-1 HU