ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ПРВОМ КРУГУ

                     Република Србија                                   

     Аутономна Покрајина Војводина

                    Општина Бечеј                                                                                                                                        

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                        

          Број:    II 464-993/19

          Дана:   03.12.2019.године

  Б Е Ч Е Ј       

 

 На основу члана 3 Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – други закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон), члана 88 став 3 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 3 став 1 Одлуке о издавању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј у пољопривредне сврхе до привођења намени („Сл.лист општине Бечеј“ број 14/17 и 16/17) и сагласности Општинског већа општине Бечеј са 186. седнице, одржане дана 03.12.2019.године, Председник општине Бечеј је истог дана донео

 

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ПРВОМ КРУГУ

и расписује

  

ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ПРВОМ КРУГУ

 

I

 

  Предмет јавног надметања

 

 

 1. Расписује се оглас за јавно надметање у првом кругу за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј у пољопривредне сврхе до привођења намени (у даљем тексту: земљиште), на период једне године, у следећим катастарским општинама:

 

 

  Редни број катастарска општина потес (улица)  број листа непокретности број катастарске парцеле култура и класа површина парцеле (ха) Цена (ЕУР/ха) почетна цена у ЕУР напомена
1 Милешево Вука Караџића 120 140 ливада 1.6372 58.87  

 

96.38

део парцеле
2 Бечеј Грађевински реон 13754 4291 ливада 1.4945 58.87 87.98  
3 Бечеј Уроша Предића 9174 6093 њива 1. класе 0.1540 242.26 37.31  
4 Бечеј Исаковић Исидора и Лазара 6613 7213 њива 1. класе 0.3564 242.26 86.34  
5 Бечеј Грађевински реон 13754 7345 њива 1. класе 0.2682 242.26 64.97  
6 Бечеј Грађевински реон 13754 7346 њива 1. класе 0.5871 242.26 142.23  
7 Бечеј Грађевински реон 13754 7365 њива 1. класе 2.2857 242.26 553.73  
8 Бечеј Грађевински реон 13754 7366 њива 1. класе 0.3912 242.26 94.77  
9 Бечеј Грађевински реон 6657 7371 њива 1. класе 0.1880 242.26 45.54  
10 Бечеј НН 13754 7685 њива 1. класе 0.1591 242.26 38.54  
11 Бечеј Грађевински реон 13860 7931 њива 1. класе 8.1321  242.26 1970.08  
12 Бечеј Србобрански пут(први км) 13547 8074 ливада 2.0000 58.87 117.74  
13 Бечеј Србобрански пут (други км) 13548 8074 ливада 2.0000 58.87 117.74  
14 Бечеј Србобрански пут(трећи км) 13549 8074 ливада 1.9170 58.87 112.85  
15 Бечеј Мали рит 5626 24501 њива 1. класе 3.9385 242.26 954.14  
16 Бечеј Грађевински реон 13485 3833/1 ливада 1.9999 58.87 117.73  
17 Бечеј Грађевински реон 13754 3833/2 ливада 4.8535 58.87 285.73  
18 Бечеј Грађевински реон 13754 4050/17 њива 1. класе 0.3889 242.26 94.21  
19 Бечеј Димитрија Мите Милованова 13771 5438/2 њива 1. класе 2.8829 242.26 698.41  
20 Бечеј Серво Михаља б.б. 13754 7196/27 њива 1. класе 0.0510 242.26 12.36  
21 Бечеј Серво Михаља б.б. 13754 7196/28 њива 1. класе 0.0594 242.26 14.39  
22 Бечеј Серво Михаља б.б. 13754 7196/31 њива 1. класе 0.0518 242.26 12.55  
23 Бечеј Серво Михаља б.б. 13754 7196/32 њива 1. класе 0.0553 242.26 13.40  
24 Бечеј Серво Михаља б.б. 13754 7196/38 њива 1. класе 0.0646 242.26 15.65  
25 Бечеј Серво Михаља б.б. 13754 7196/43 њива 1. класе 0.0478 242.26 11.58  
26 Бечеј Серво Михаља б.б. 13754 7196/46 њива 1. класе 0.0519 242.26 12.57  
27 Бечеј Серво Михаља б.б. 13754 7196/47 њива 1. класе 0.0537 242.26 13.01  
28 Бечеј Серво Михаља б.б. 13754 7196/48 њива 1. класе 0.0614 242.26 14.87  
29 Бечеј Спасоја Стејића б.б. 13754 7200/2 њива 1. класе 0.0575 242.26 13.93  
30 Бечеј Грађевински реон 13754 7343/2 њива 1. класе 0.2001 242.26 48.48  
31 Бечеј Србобрански пут 6653 7349/4 ливада 0.3267 58.87 19.23  
32 Бечеј Србобрански пут 6653 7349/5 ливада 2.3534 58.87 138.54  
33 Бечеј Грађевински реон 13754 7929/1 њива 1. класе 0.6897 242.26 167.09  
34 Бечеј Грађевински реон 13860 7929/12 њива 1. класе 2.4478 242.26 593.00  
35 Бечеј Градиштански пут 13771 7969/1 њива 1. класе 6.8575 242.26 1661.30  
36 Бечеј Грађевински реон 137071 7969/2 њива 1. класе 2.5648 242.26 621.35  
37 Бечеј Градиштански пут 13771 7961/5 њива 1. класе 0.1300 242.26 31.49  
38 Бечеј Јарош 13761 21130 пашњак 1.класе 1.1462 48.45 55.53  
39 Бачко П.Село Пескара 14180 13137/1 њива 2. класе 9.2360 220.46 2036.17  
40 Бачко Градиште Марка Гарића 639 1161 њива 2. класе 0.3524 220.46 77.69  
41 Бачко Градиште Марка Гарића 19271 1162 пашњак 1.класе 2.3868 48.45 115.64  
42 Бачко Градиште Доњи рит 19272 11112 њива 2. класе 0.2897 220.46 63.87  
43 Бачко Градиште Дожа Ђерђа 19272 12399 њива 1. класе 0.0802 242.26 19.43  
44 Бачко Градиште Доњи рит 19272 12972 њива 1. класе 0.0950 242.26 23.01  
45 Бачко Градиште Средоја Петровића 639 1163/3 њива 3. класе 0.1140 196.23 22.37  
46 Бачко Градиште Светозара Марковића б.б. 639 34/9 њива 2. класе 0.1216 220.46 26.81  

 

 

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

Најповољнијим понуђачем ће се сматрати онај понуђач који понуди највећу цену.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама, која су предмет издавања у закуп, може се извршити у просторијама Одељења за имовинско – правне послове Општинске управе Бечеј, Бечеј ул. Уроша Предића бр. 3, сваког радног дана од 11,00 до 13,00 часова.

Контакт особа: Душица Давидов, тел. 021/6911-985.

 1. Земљиште из овог огласа издаје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
 2. Обилазак земљишта, које се издаје у закуп, за све катастарске општине може се извршити на захтев заинтересованог лица радним данима од 09,00 до 13,00 часова.
 3. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп земљишта дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак издавања земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 4. Све трошкове који настану по основу закупа земљишта сноси лице које добије то земљиште у закуп.
 5. Земљиште из овог огласа издаје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.
 6. 8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп

 

II

Услови за пријављивање за јавно надметање

 

 1. Право учешћа у јавном надметању за издавање у закуп земљишта има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус најмање три године и са пребивалиштем најмање три године на територији катастарске општине у којој се налази земљиште које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус најмање три године и има седиште на територији катастарске општине у којој се налази земљиште које је предмет закупа;
 • Изузетно, када је предмет издавања у закуп парцела неизграђеног грађевинског земљишта, које се издаје у пољопривредне сврхе, површине која је мања од 30 ари, право учешћа у јавном надметању има и физичко лице које није уписано у Регистар пољопривредних газдинстава;
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп земљишта понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–          доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица – фотокопија важеће личне карте на којој се види пребивалиште подносиоца пријаве (ако је електронска лична карта на којој се не виде подаци о пребивалишту доставља се и одштампан примерак личне карте из електронског читача);

–          за правна лица – извод из привредног регистра не старији од шест месеци до дана објављивања огласа, у оригиналу или оверена фотокопија;

–          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године у оригиналу или оверена фотокопија (сем у случају из одељка II тачка 1 алинеја 3).

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 1. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 2. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у висини 20% износа закупнине за парцелу за коју учествују у јавном надметању, за свако јавно надметање појединачно, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун број: 840-1029804-69, прималац – Општинска управа Бечеј, позив на број – ЈМБГ или матични број учесника јавног надметања, сврха уплате – уплата депозита за јавно надметање бр._____________.
 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након окончања поступка јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 1. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна уредна пријава и ако јавном надметању приступи и присуствује понуђач односно овлашћени представник понуђача који је поднео ту пријаву.

III

 Документација и пријављивање на јавно надметање

– Документација која се доставља за пријављивање на јавно надметање:

 1. формулар за пријављивање, попуњен у целости и потписан (оверен печатом – код правних лица);
 2. доказ о уплати депозита у оригиналу;
 3. документација наведена у делу II тачка 2. овог огласа;
 4. уредно овлашћење за заступање (ако је потребно);
 5. изјава да прихвата све услове из огласа
 6. фотокопија текућег рачуна на који се може извршити повраћај уплаћеног депозита

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Бечеј. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Бечеј, улица и број: Трг Ослобођења бр. , Комисији за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

Рок за подношење пријаве

 

Рок за подношење документације за пријављивање је 8 дана од дана јавног оглашавања  до 13,00 сати. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу услужног центра Општинске управе општине Бечеј до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

Јавно надметање

 

Јавно надметање за издавање у закуп земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се другог дана од дана истека рока за подношење пријава са почетком у 13,00 часова у згради Општине Бечеј, улица и број: Трг Ослобођења број 2.

По окончању поступка јавног надметања, Председник општине Бечеј ће донети Одлуку о издавању у закуп земљишта, која ће бити достављена свим учесницима поступка са поуком о правном леку.

 

VI

Плаћање закупнине

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Најповољнији понуђач је у обавези да, у року од 8 дана од дана коначности Одлуке Председника општине о издавању у закуп земљишта, достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном Одлуком о издавању у закуп земљишта умањеном за износ уплаћеног депозита, након чега ће се између Општине Бечеј и њега закључити годишњи уговор о закупу земљишта.

Уколико најповољнији понуђач у утврђеном року не исплати закупнину, губи право на повраћај депозита и право на закуп земљишта, а земљиште ће бити предмет издавања у закуп у другом кругу јавног надметања     

           

Овај Оглас на српском и мађарском језику се истиче на огласној табли Општинске управе општине Бечеј, објављује на веб сајту општине Бечеј и у једном средству јавног информисања на територији општине Бечеј, а све са истим датумом оглашавања.

 

VII

Стављање ван снаге претходне одлуке

 

Одлука о расписивању јавног огласа за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј у пољопривредне сврхе до привођења намени у првом кругу, заједно са текстом Огласа, бр. II 464-972/19 од 29.11.2019. године ставља се ван снаге због техничких грешака у табели која је саставни део наведене одлуке.

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

     

                                                                                       __________________________ 

                                                                                                   Драган Тошић 

 

Обрадилe: Душица Давидов

                   Весна Живковић

                   Маријана Ловрић

 


Комисији за спровођење поступка издавања у закуп

неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј

 

 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Са прилозима

 

Име и презиме/назив понуђача:___________________________________________________________

Место:__________________________, улица и број: _________________________________________

Телефон:_____________________________, ЈМБГ/матични број: ______________________________,

ПИБ: ________________, број тек.-рачуна (за повраћај депозита):______________________________,

код банке: ______________________________________.

 

 

Пријављујем се за јавно надметање број: _______________ у КО  __________________________.

 

 

 • Упознат/а сам са физичким особинама земљишта за које се пријављујем на надметање;
 • Прочитао/ла сам објављен оглас, упознат/а сам са његовим садржајем и прихватам све његове услове.

 

 

Прилог:    Оригинална документа, односно оверена фотокопија:  

 • за физичка лица лична карта;
 • за правна лица извод из привредног регистра (не старији од шест месеци од дана објављивања огласа);
 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава-Потврда о активном статусу (не старији од шест месеци од дана објављивања огласа);
 • доказ о уплати депозита;
 • Фотокопија картице текућег рачуна (депо-картона).

                                                                                                     

 

У _______________, дана ___________године.

 

_____________________________________________

                                                                      М.П.                           Потпис понуђача/овлашћеног лица

                 


ПРИЛОГ: