ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА  “„Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем- II  фаза – увођење технологије бојења“,  

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу члана 20. став 1, а у вези с чланом 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),  у складу  са члановима 3.,4. и 5.Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавне расправе о студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05 )објављује  :

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА  “„Изградња производне хале П+О/П+Галерија са пратећим садржајем-

II  фаза – увођење технологије бојења“,  

 

Носилац пројекта  I-NОVI ТЕKSТILI DОО  BEOGRAD-ZVEZDARA“ Рузвелтова 48 Београд, поднеo  је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта „Изградња производне хале П+О/ П+Галерија са пратећим садржајем- II  фаза – увођење технологије бојења“,  на катастарској  парцели   број  7929/11  КО Бечеј,  Бечеј улица Новосадска, Индустријска зона  на територији општине Бечеј.

Јавни увид у предметну Студију може се извршити у Општнској управи општине Бечеј у Бечеју, Трг ослобођења 2, у просторијама надлежног органа, канцеларија бр.  46, сваког радног дана у времену од 11,00 до 13,00 часова до  07. децембра 2020. године.

У складу са чланом 6.Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавне расправе о студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“, број  69/2005) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику Општинској управи  општине Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј, и у писаној форми, електронски на адресу zivotnasredina@becej.rs, .

Јавна расправа и презентација одржаће се 08. децембра  2020. године, у просторијама Општинске управе Бечеј, „Мала сала“, Трг Ослобођења 2. Бечеј, са почетком у 11,00 часова.

 

Jавни увид и јавна расправа организују се у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.