ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГА САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

Сходно одредби члана 39. Закона о избору народних посланика, члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу именује локална изборна комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе.

 

Предлог за именовање члана и заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу подносилац проглашене изборне листе доставља на обрасцу који прописује Републичка изборна комисија, а који се налази у наставку овог текста – Образац БО-2.

 

Подносилац изборне листе може да предложи по члана и заменика члана у сваки бирачки одбор у проширеном саставу.

 

Ако подносилац изборне листе благовремено не предложи члана, односно заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу, бирачки одбор се образује без представника тог подносиоца изборне листе.

 

Предлог за именовање чланова бирачких одбора подносилац изборне листе доставља локалној изборној комисији.

 

Предлог за именовање чланова бирачких одбора доставља лице овлашћено за подношење изборне листе или лице које он за то овласти.

 

Бирачки одбори који ће спроводите изборе за Народну скупштину, спровидиће и изборе за посланике у Скупштини АПВ.

 

Сваки подносилац проглашене изборне листе који учествује на изборима за посланике у Скупштини Аутономне покрајине Војводине и на изборима за народне посланике у Народну Скупштину, има право да предложи само једног члана и заменика члана у проширеном саставу бирачког одбора.

 

Подносилац проглашене изборне листе за покрајинске изборе има право да предложи по члана и зaменика члана у проширени састав бирачких одбора само ако није подносилац проглашене изборне листе за републичке изборе и ако је предложио најмање половину кандидата од укупног броја посланика који се бира.

 

Своје предлоге чланова бирачких одбора у проширеном саставу, овлашћена лица достављају у писаном облику на обрасцу БО-2 у два примерка и у електронском облику (табела) на USB меморији. Предлози се подносе сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова у канцеларији број 29 у Општини Бечеј, ул. Трг ослобођења број 2, Бечеј.

 

Крајњи рок за подношење предлога за проширени састав бирачких одбора је 1. децембар 2023. године (петак).