ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја Прojeктa „Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1) ФАЗА 2 “ на животну средину

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу члана 25. а у вези с чланом 29. и чланом 26. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),  објављује  :

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          о давању сагласности на  Студију о процени утицаја Прojeктa

        „Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског

концентрата  ТСПЦ-а   ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и

     анекса погона  за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1)  ФАЗА 2 “

на животну средину

 

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја Пројекта „Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата  ТСПЦ-а  (П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и анекса погона  за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1) ФАЗА 2 “ на животну средину  на кат. парц.  бр. 23570/1 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј, носиоца пројекта „СОЈАПРОТЕИН“ д.о.о. Бечеј, Индустријска бр.1 Бечеј.

 

Увид у донето Решење о давању сагласности на предметну Студију број IV 06 501-56/2020,  од  30.октобра 2020.године, може се извршити у просторијама надлежног органа, канцеларија 46. у Бечеју, Трг Ослобођења 2.  сваког  радног  дана у времену од 11°° до 13°° часова  у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.