ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја Прojeктa „Објекти за складиштење и третман неопасног отпада“ на животну средину