ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283 НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу члана 25. а у вези с чланом 29. и чланом 26. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),  објављује  :

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о давању сагласности на  Студију о процени утицаја пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР“

на животну средину

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта „Базна станица мобилне телефоније  НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину  чија реализација се планира на  катастарској  парцели број  20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143  у Бечеју, носиоца пројекта Телеком Србија предузеће за телекомуникације а. д. Београд Таковска 2   Дирекција за технику Сектор за бежичну приступну мрежу  Регија Нови Сад извршна јединица  Нови Сад, Народних хероја 2.

 

Јавни увид у донето Решење о  давању сагласности на предметну Студију број IV 05 501-51/2021,  од  14.октобра 2021.године, може се извршити у Општинској управи општине Бечеј, канцеларија 46. у Бечеју, Трг Ослобођења 2.  сваког  радног  дана у времену од 11°° до 13°° часова  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Увид  се организују  у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

 

Против овог Решења може се покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана објављивања огласа.